Lang: “Tunnistajate nimed on akti peal võltsitud, kuna jutuajamist rongi brigadiriga ei kuulnud keegi pealt.”

Kalev Prillop (tulevane politseiprefekt): “Meie grupp eriti purjus küll ei olnud. Kui see lugu Rein Langiga juhtus, siis ma juba magasin. Perroonil me küll laulsime ja karjusime, kuid seal oli ka teisi eestlasi. Pärast aga püüti seda kõike Reinu süüks ajada.”

Laasik: “Vagunisaatjad järelikult süüdistavad alusetult?”

Lang: “Ma tunnen end selles asjas süüdlasena ning valisin vale käitumisvariandi sellel momendil.”

 

Raidla: “Teen ettepaneku avaldada vali noomitus koos arvestuskaardile kandmisega.”
Komsomolikomitee kiidab karistuse heaks.

Suitsetav koolipoiss lendab malevast

Aeg: 23. juuli 1978

Õpilasmaleva Nina rühma külastab Tartu piirkonna komandör Andr us Ansip.
Ta kirjutab rühma päevikusse järgmised read: “Tulin rühmakomandöri palvel koos siseasjade osakonna esindajaga. 22. juulil pruukis malevlane N. alkoholi ning suitsetas. Piirkonna komandöri käskkirjaga nr 5 tänasest kuupäevast heidan N.-i Eesti õpilasmalevast välja. Ansip.”

Jüri Kukk kaotab sideme parteiga

Aeg: 30. november 1978

TRÜ keemiaosakonna parteisekretär Mari-Liis ­Allsalu kaebab koosolekul õppejõud Jüri Kuke (tulevane Vene vangilaagris surnud poliitvang) peale. Kukk ei ole osa võtnud viie kuu jooksul parteirakukese tööst ega maksnud liikmemaksu.

“Üldkoosolek otsustas ühehäälselt lugeda Jüri Kukk väljalangenuks NLKP ridadest kui parteiga tegelikult sidemed kaotanu.”

“Sm J. Kukk personaalküsimuse arutamise juures ei viibinud, ehkki koosoleku toimumise aeg ja koht oli teatavaks tehtud kirjalikult. Protokollija: Ansip.”

Vastulöök jumalasõnale

Aeg: 10. september 1980

Ansip kannab TRÜ keemiaosakonna parteibürool ette, mis juhtus õpilasmaleva Kambja rühma komandöri, keemiaüliõpilase Ants Raametsaga. Töökas ja kohusetundlik viienda kursuse tudeng ei suutnud teismelisi taltsutada.

Ansip: “Rühmas suitsetati, toad olid segamini. Vaatamata korduvatele hoiatustele ei võtnud Raa­mets midagi ette rühmas õpilasreeglitest kinnipidamise kindlustamiseks. Vastupidi – piirkonnastaabi mitteinformeerimisega ta soodustas malevas suitsetamist ning alkoholi tarbimist.”

“4. juuli õhtul tulid rühma eluruumidesse kohalikud noormehed. Raametsal tekkis ühega käsikähmlus. Ilma mõjuvate põhjusteta lahkus Raamets rühmast, jättes alaealised lapsed purjus noormeestega rühma eluruumidesse. Intsidendi tagajärjel lahkusid mitmed malevlased rühmast, neli malevlast heideti malevast välja, kümme malevlast paigutati piirkonna teistesse rühmadesse.”

“Rühmas oli läbi viidud ka sisuliselt usupropagandistlik üritus. Raamets oli kutsunud rühma ateistlikku vestlust pidama kursusekaaslase Tiit ­Kuusemaa (tulevane kirikuõpetaja), metodisti.”

“Kuusemaa pidas rühmas koos kahe usuvenna ja ühe õega maha usku propageeriva vestluse. Raa­mets planeeritud ateistlikel seisukohtadel lõppkokkuvõtet üritusele ei teinud.”

Vahejuhtumit arutanud komsomoli Tartu rajoonikomitee leidis, et tekitatud on “suurt moraal­set kahju”.

Ansip: “Raamets on ära teeninud ränga karistuse. Tundes Raametsa põhjalikumalt, võin öelda, et ülikoolist väljaheitmine Raametsa juures kasvatuslikku efekti ei anna. Minu soov on, et temast ei saaks õpetajat, seda tuleb suunamisel arvesse võtta. Samuti olen ma arvamusel, et Raamets ei sobi ÜLKNÜ ridadesse.”

Urmas Past (tulevane meelelahutusärimees): “Näib, et Raametsa möödalaskmised on tingitud äärmisest võimetusest nii pedagoogiliste kui ka organisatsiooniliste küsimuste lahendamisel.

Tema vääral tegevusel pole kuritegelikke motiive. Raa­metsa tuleb aga kindlasti karistada endale võetud komsomoliülesande täitmatajätmise eest – ja seda komsomoliorganisatsiooni kõige raskema karistusega, ÜLKNÜ ridadest väljaheitmisega.”

Büroo otsustab: “Teha ettepanek TRÜ suunamiskomisjonile mitte suunata A. Raametsa pedagoogilisele tööle.”

“Teha TRÜ rektoraadile ettepanek V kursuse üliõpilase Tii t Kuusemaa eksmatrikuleerimiseks nõukogude üliõpilasele ebaväärika käitumise pärast. Protokollis: Ansip.&rdqu o;
(TRÜ ei arvestanud keemiaosakonna parteibüroo ettepanekuid. Nii Ants Raamets kui Tiit Kuusemaa lõpetasid 1981 ülikooli keemiaõpetaja tunnistusega.)

Mida Ansip ei tea

Aeg: 17. veebruar 1986

EKP Tartu rajoonikomitee parteikoosolekul kurdab Aune Past (tulevane suhtekorraldaja), et instruktorid peaksid osa võtma majandite spetsialistide nõupidamistest: “Majandusküsimusi puudutavat nõuannet on väga raske anda.”

Ansip: “Pasti sõnavõtust jäi kõlama, kuidas saame kasulik olla majanditele. See on seotud parteitöötajate haritusega. Parteitöötaja ülesanne – murda inerts töötamisel ekstensiivarengu meetodil. Kuidas seda konkreetselt teha, seda ei tea ka mina.”

Partei rahakotis haigutab auk

Aeg: 21. mai 1987

EKP Tartu rajoonikomitee büroo kuulab ära organiseerimisosakonna juhataja Ansipi mure seoses partei liikmemaksudega. Näiteks Rahvaste Sõpruse kolhoosis võlgnevad viis kommunisti 47 rubla 57 kopikat.

Büroo otsustab rangelt hoiatada kolhoosi parteisekretäri. Kontroll otsuse täitmise üle pannakse Ansipile.

Algab võitlus joomarlusega

Aeg: 25. juuni 1987

EKP Tartu rajoonikomitee büroo arutab võitlust joomarlusega. Alkohoolsete jookide müük on küll pidevalt vähenenud, kuid samal ajal on kasvanud suhkru ostmine. Eriti on see suurenenud Peipsi ­ääres, mille põhjuste selgitamine on tehtud ülesandeks miilitsale.

Koos prokuratuuriga tuleb senisest efektiivsemalt leida üles puskariajajad. Üks, kes seda kontrol­lima peab, on Ansip.

Preemia bandiitide likvideerijale

Aeg: 25. juuni 1987

Kommunist Ludvig Mandel on esitanud taotluse personaalpensioni saamiseks.

Pärast demobiliseerimist Nõukogude armeest 1945 novembris asus ta elama Võru maakonda oma abikaasa juurde ja oli juhutööline. Mees sai ülesandeid Võru maakonna siseasjade osakonnalt võitluseks banditismiga.

“Ta aitas kaasa mitmete bandiitide kahjutuks tegemisel. Mandel sai haavata.” Pärast tervenemist töötas alates 1946 juulist Tartus kaubanduses laohoidjana, ekspediitorina, kaupluse juhatajana ja haiglas majandusjuhatajana. Viimane töökoht oli Tartu lihakombinaadis ekspediitorina.

EKP Tartu rajoonikomitee büroo palub määrata mehele võitluse eest banditismiga “kohaliku tähtsusega personaalpension”.

Ansip korraldab lihamüüki

Aeg: 22. oktoober 1987

EKP Tartu rajoonikomitee büroo arutab toiduainete puudust poelettidel. “Tarbijaid ei rahulda vorsti­toodete kvaliteet.”

Büroo tunnistab elanikkonna varustamisel liha ja vorstitoodetega tehtava töö mitterahuldavaks, andes pähe Tartu agrotööstuskoondise juhile Mart Avarmaale (tulevane kinnisvaraärimees). Kontroll lihaga varustamise üle tehakse ülesandeks Ansipile.

Kas koerad näksisid inimesi?

Aeg: 10. veebruar 1988

Nädal pärast Tartu rahu aastapäeval toimunud kokkupõrkeid miilitsa ja rahva vahel esineb Ansip poliitpäeval Koosa sovhoosis. Keegi kirjutab üles Ansipile esitatud küsimused, ilmselt rahva meelsuse analüüsimiseks:

“Mitu inimest on peale 2. veebruari sündmusi Tartus vahistatud? Mille eest?”

“Kas 2. veebruaril olid Tartus miilitsatel ka kumminuiad ja pisargaasiballoonid?”

“Kas miilits kasutas 2. veebruaril koeri inimeste laialiajamiseks?”

Ansipi vastuseid riigiarhiivis ei ole.