Sel kevadel korraldas MTÜ Lastekaitse Liit 1.–9. klassi õpilaste vanematele küsitluse teemal „Minu lapse koolikott”. Lastekaitse liidu juhatuse esimehe Tõnu Poopuu sõnul oli küsitlus tingitud murest neilt lapsevanemate, kes aastate jooksul ikka ja jälle liidu poole pöörduvad ja kurdavad, et lapse koolikott on igapäevaselt väga raske. Samuti näitas lapsevanemate aktiivsus küsimustikule vastamisel ja ettepanekute tegemisel, et teema on ülioluline.

Ühtlasi loodavad lapsevanemad väga, et pärast küsitlust hakkavad nii riik, omavalitsused kui ka koolipidajad, koolid ja lapsevanemad koolikoti kogukaalu vähendamisel lahenduste leidmiseks senisest suuremat aktiivsust ja koostööd üles näitama.

Lapsevanem: „Olukord on püsinud ikka uskumatult pikalt muutusteta, olenemata lapsevanemate appikarjetest. See on teema, kus riigi kaasamine ei ole kõige paremini välja tulnud. Teen ettepanekuid – viia läbi selleteemaline (koolikoti kaal) avalik mõttekoda, koondada arvamused ja tekitada edasine tegevusplaan. Ilmselgelt on juba viimane aeg hakata kasutama koolis digilahendusi.”

Topeltõpikud

Õppetöös kaasas kantavate vahendite kogukaalu vähendamiseks toodi küsitluses kõige populaarsema ettepanekuna välja topeltõpikute kasutusele võtmine. Suisa 47% vanematest leidis, et topeltõpikute olemasolu (st lapsel on õpik koolis ja kodus) aitab oluliselt vähendada koolikoti kogukaalu, sest õpikud on raskeim osa koolikotist.

Töölehtede kasutamine

Töölehtede kasutamist soovitas 7% lapsevanematest. Muu hulgas tegid lapsevanemad ettepaneku, et töövihikuid võiks teha nii, et need koosneksid töölehtedest, st kaasa tuleb võtta konkreetseks päevaks ainult mõned lehed.

Õpikud koolis

Lapsevanematest soovis 10%, et kool võimaldaks õpikute koolis hoiustamist. Vanemad juhtisid küsitluses tähelepanu, et pakutud lahendus eeldab koolis teatud pinna olemasolu, kus õpikuid hoida (sahtel, riiul,

kapp). Samuti peaks enamik õppetööst saama lapsel tehtud koolis, et ei oleks tarvidust õpikuid koju tassida. Viimane tingimus eeldab pikapäevarühma või õpetajapoolset pealehakkamist, et välistada õpiku kasutamise vajadust kodus.

Isiklik kapp

Küsitluse põhjal soovitas 22% lapsevanematest isikliku kapi kasutamise võimalust. Samas juhtisid mitmed lapsevanemad tähelepanu asjaolule, et isiklik kapp koolis ei vähenda probleeme, sest õpikuid on igas aines üks ja laps peab neid kasutama nii koolis kui ka kodus (nt kui laps haigestub, peab vanem minema kooli vajaminevale õpikule järele). Välja toodi ka teisi miinuseid: kapid on tasulised, neid pole piisavalt, kappides pole riiuleid, lukustamata kappidest kaovad asjad jne.

Lapsevanem: „Koolikapp. Ja mitte raha eest, vaid tasuta. Ja mitte pisike kuubik, kust alumise teise rea kasutaja peab käpuli põrandale viskama ja ülemisteni ei ulatu. Ikka korralik kapp, kuhu saab riputada ka jope, spordiriided ja jalanõud.”

Muud ettepanekud

Lapsevanemad pöörasid küsitluses tähelepanu ka õppevahendite digitaliseerimisele, millest on e-riigis juba aastaid räägitud. Samuti võiks lapsevanemad ise hoolikamalt koolikoti sisu jälgida. Muudatusi tuleks teha ka õppekorralduses ja kaaluda õpikute-töövihikute kaalu vähendamist.

Allikas: www.lastekaitseliit.ee, küsitlus „Sinu lapse koolikott”