Paldiski oma pikkade traditsioonidega tööstus- ja logistikakeskusena, Eesti keskmisest oluliselt suuremat rikkust loovate ettevõtete ning kohaliku omavalitsuse ja eraettevõtluse aktiivse koostööga on Läänemere piirkonna atraktiivne tööstuskeskus, kus 450 ha tööstusarendusteks sobivat maa-ala ootab kiirest arengust ja kõrgemast lisandväärtusest huvitatud ettevõtjaid.

Paldiski konkurentsieelised põhinevad globaalsetel arengutel

Paldiski tööstusalade konkurentsieelisteks on lokaalsel taastuvenergia tootmisel põhinev soodne elektrihind, arenenud logistikaahelad ja sadamainfrastruktuur koos paljude regulaarliinidega peamistesse ekspordiriikidesse ning tööstustele vajaliku kvalifitseeritud tööjõu olemasolu 50 km raadiuses.

Tööstuste ja iseäranis logistikasektori digitaliseerumine ning rohetehnoloogiate laialdane kasutuselevõtt toetavad Paldiski tööstuskontseptsiooni elluviimist ning globaalsed suundumused võimendavad Paldiski konkurentsieeliseid. Logistikasektori digitaliseerumine muudab tarneahelad läbipaistvaks ja efektiivseks, mistõttu näiteks Tallinna Sadama eesmärk olla Läänemere uuendusmeelseim sadam loob senisest soodsama pinnase ka tööstusinvesteeringute realiseerimiseks Paldiskis. Põhjamere eeskujul Läänemeres tekkiv meretuuleparkide kiire areng ning soodne geograafiline asend teeb Paldiskist atraktiivse ehitusmaterjalide tööstuse piirkonna. Paldiski LNG-terminali ehitamine ja piirkonna ettevõtjate arendatav bioetanoolitehas jätkavad aga Paldiski traditsiooni nüüdisaegse keemiatööstuse keskusena. Põhja-Euroopa juhtiva rohetehnoloogia teaduspargi visiooni kandev Pakri Teadus- ja Tööstuspark kinnistab omakorda Paldiski kui rohetehnoloogiate arenguveduri rolli Eestis.

Sünergiat loovad innovatiivsed arendused ja koostöö

Paldiski tööstuskontseptsioon seisneb energia- ja logistikalahenduste ning digitaliseerimise ühisarendamises fookusvaldkondade ehk ehitusmaterjalide, keemia-, toiduaine- ja metallitööstuse, masinaehituse, energeetika- ning logistikaprojektidega.

Uskudes, et innovaatiliste mõtete realiseerimine on pikaajalise edu eeldus, ei oota me tööstusinvestoreid ainult väljastpoolt, ettevõtete koostöös arendatakse Paldiskis mitmeid rahvusvaheliselt olulisi projekte. Tänapäeva tööstus vajab inimtööjõu asemel järjest enam energiakasutusel põhinevat kõrgtehnoloogiat, mistõttu keskkonnasäästliku ja hea hinnaga energeetika roll kasvab ajas. Piirkonna taastuvenergial põhinev olemasolev elektritootmine (64 MW) ja käimasolevad suuremahulised energeetika arendused (500 MW Eesti pump-hüdroakumulatsioonijaam, 75 MW taastuvenergia arendusi Pakri Teadus- ja Tööstuspargis, LNG-terminal koos 27 MW koostootmisjaamaga, Loode-Eesti meretuulepargi võimalik ehitamine Paldiski kaudu) koos lokaalse elektrivõrguga tagavad ühtlase ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise elektrihinna.

Maailmas on jõukad ja õnnelikud need piirkonnad, kus erinevad ühiskonna osalised (ettevõtjad, kohalik kogukond ja omavalitsus, riik) suudavad defineerida ühised eesmärgid ning liiguvad koostöös eesmärkide täitmise suunas. Eesti esimese tööstustarbijate ja elektritootjate energiaühistuna moodustatud Team Paldiski on ettevõtete ja kogukonna koostöös arenenud piirkondlikuks investeeringuagentuuriks, mis viib ellu Paldiski eesmärki kujuneda Läänemere nüüdisaegse tööstuse keskuseks ja pakub investoritele kontaktpunkti, mille kaudu tegelda bürokraatiaga ning viia ellu oma äriidee.