Süüdituse kohaselt sõlmisid AS Skanska EMV endine projektijuht Mihkel (35) ja Navaro Baltic OÜ ja Vegahold Invest OÜ juhatuse liige Aleksander Kurotškin (37) fiktiivsed ehituse alltöövõtulepingud Tallinnas asuval objektil üldehitustööde tegemiseks. Nimetatud lepingute alusel esitas Aleksander Kurotškin enda poolt koostatud fiktiivsed arved ja teostatud tööde aktid tööde eest, mida tegelikkuses ei olnud tehtud AS-ile Skanska EMV. Mihkel allkirjastas esitatud fiktiivsed arved ja teostatud tööde aktid ning esitas allkirjastatud arved ja teostatud tööde aktid AS Skanska EMV raamatupidamisele väljamaksete tegemiseks.
Kokku esitas Aleksander Kurotškin AS-ile Skanska EMV tasumiseks fiktiivseid arveid ajavahemikul 25.10.2007 kuni 05.08.2008 üle 31 miljoni krooni.
Kelmuse tulemusena väljapetetud raha tegeliku omaniku ja vara ebaseadusliku päritolu varjamiseks tegi Aleksander Kurotškin kooskõlastatult Juri (49), Dmitry (40), Alexanderi (55), Igori (54), Germani (41), Juri (34) ja Vitaliga (40) Navaro Baltic OÜ ja Vegahold Invest OÜ arvelduskontodele kuriteo tulemusena laekunud rahaga tehinguid kandes nimetatud raha üle erinevate osaühingute arvelduskontodele. Tegelikkuses Navaro Baltic OÜ ja Vegahold Invest OÜ nimetatud osaühingutega lepingulisi suhteid ei omanud. Arvelduskontodele kantud rahad võeti osaliselt sularahas äriühingute arvelduskontodelt välja ning ülejäänud summad kanti edasi juba järgmistele äriühingutele.
Mihklit ja Aleksander Kurotškinit süüdistatakse varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel suures ulatuses ja isikute grupis kelmuse toimepanemises ehk karistusseadustiku § 209 lg 2 p 2 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. Samuti süüdistatakse Mihklit usalduse kuritarvitamises ehk karistusseadustiku § 217-2 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. Kurotškinit süüdistatakse ka rahapesus ehk karistusseadustiku § 394 lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.

Navaro Baltic OÜ-d süüdistatakse karistusseadustiku § 209 lg 2 p 2 ja lg 3 ja KarS § 394 lg 2 p 1 ja 3 ja lg 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises.
Jurit, Germani, Vitalit, Igorit, Alexanderit, Dmitryt ja Jurit süüdistatakse grupi poolt suures ulatuses rahapesus ehk karistusseadustiku § 394 lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.
Vegahold Invest OÜ suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud seoses kriminaalmenetluse aluse puudumisega.
2008. aasta sügisel esitas AS Skanska EMV Riigiprokuratuurile kuriteoteate, mille alusel alustati kriminaalmenetlust.

Menetlust viis läbi Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitsei osakond ning juhtis Riigiprokuratuur.