Vanglas karistust kandev Eero Kangur andis vabaduses viibivatele kaaslastele ülesande leida naisterahvaid, kes oleks nõus Saksamaal prostituutideks hakkama. Kurjategijad leidsid erinevaid allikaid (näiteks portaal iha.ee) kasutades naised ja tegid neile ettepaneku asuda tööle Saksamaal Herfordi linnas asuvas lõbumajas. Nad korraldasid naiste sõidu Saksamaale ja ostsid neile bussipiletid. Tehtud kulutused maksti organisaatoritele kinni Saksamaalt saadetud Moneygrami maksega.

Loe kohtuotsust: 

KOHTUOTSUS
EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus
Harju Maakohus
Otsuse tegemise aeg ja koht
27. juunil 2011.a. Tallinn (Liivalaia kohtumaja)
Kriminaalasja number
1-11-5110
Kohtukoosseis
Kohtunik Piret Liivo
Kohtuistungi sekretär
Terje Liebert
Kriminaalasi
Andrus Koel süüdistuses KarS § 2681 lg.2p.1,2 järgi, Eero Kangur süüdistuses KarS§ 2681 lg.1-§ 22 lg.2 ning Ronald Kalda süüdistuses KarS§ 2681 lg.2p.1 järgi

Prokurör
Kati Miitra
Süüdistatav
Andrus Koel, isikukood 38308240358; varem kriminaalkorras karistatud 2-l korral.

Ronald Kalda, isikukood 38301292744; varem kriminaalkorras karistatud 4-l korral.

Eero Kangur, isikukood 37011032759, varem kriminaalkorras karistatud 1-l korral.

Kaitsjad
Toomas Alp, Viktor Turkin ja Leelo Viil
Menetluse liik
Kokkuleppemenetlus


RESOLUTSIOON

Süüdi tunnistada Andrus Koel KarS § 2681 lg.2p.1,2 järgi ja mõista talle karistuseks vangistus 3 aastat.

KarS § 76 lg 6 ja § 65 lg 2 alusel suurendada mõistetud karistust Järva Maakohtu 27.05.2005.a otsusega mõistetud, kuid osaliselt ärakandmata karistuse 1 aasta 9 kuud ja 28 päeva vangistust võrra ning mõista liitkaristuseks 4 aastat, 9 kuud ja 28 päeva vangistust.

Vastavalt KarS § 68 lg 1 lugeda karistuse kandmise alguseks 11.11.2010.a.

Andrus Koel suhtes kohaldatud tõkend –vahistamine - tühistada kohtuotsuse jõustumisel.

Süüdi tunnistada Eero Kangur KarS§ 2681 lg.1-§ 22 lg.2 järgi ja mõista talle karistuseks 3 kuud vangistust.

Vastavalt KarS § 65 lg 2 suurendada Eero Kangur´ile mõistetavat karistust Tartu Maakohtu 28.12.2005.a otsusega mõistetud, kuid ärakandmata karistuse osa võrra, s.o. 3 aastat, 6 kuud ja 17 päeva ning mõista liitkaristuseks 3 aastat, 9 kuud ja 17 päeva vangistust.

Karistuse kandmise alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o. 27.06.2011.a.

Süüdi tunnistada Ronald Kalda KarS§ 2681 lg.2p.1 järgi ja mõista talle karistuseks 3 aastat vangistust.

Vastavalt KarS § 74 lg 1 jätta karistus täielikult täitmisele pööramata, kui Ronald Kalda 3 aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle pandud käitumiskontrolli nõudeid vastavalt KarS § 75 lg 1 ja nimelt:
· p. 1. elama kohtu määratud alalises elukohas;
· p. 2. ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;
· p. 3. alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;
· p. 4. saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui 15 päevaks;
· p. 5. saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö või õppimiskoha vahetamiseks.

Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o. 27.06.2011.a.

KarS § 68 lg 1 lugeda eelvangistuses viibitud aeg alates 17.11.2010 , s.o. 7 kuud ja 10 päeva karistusaja hulka ning seega kuulub karistuse täitmisele pööramisel ärakandmisele 2 aastat 4 kuud ja 10 päeva vangistust.

Ronald Kalda suhtes kohaldatud tõkend –vahistamine –tühistada ning vabastada süüdimõistetu vahi alt kohtu saalis.

Asitõendid ja salvestised:

Sikupilli Kaubanduskeskuses asuva restorani Rosso 21.10.2010. a turvakaamerate salvestised (kella 17:00-st kuni 18:30-ni), mis on salvestatud CD plaadile ning lisatud kriminaalasja materjalide juurde –jätta kriminaalasja materjalide juurde.
Sikupilli Kaubanduskeskuses asuva restorani Rosso 03.11.2010. a turvakaamerate salvestised (kella 17:00-st kuni 18:30-ni), mis on salvestatud CD plaadile ning lisatud kriminaalasja materjalide juurde –jätta kriminaalasja materjalide juurde.
Jälitusprotokolli (KrMS § 118 alusel teostatud toiming) lisa CD plaadil ning lisatud kriminaalasja materjalide juurde –jätta kriminaalasja materjalide juurde.
11.11.2010. a Andrus Koel´i elukohast aadressilt Tallinn teostatud läbiotsimise käigus äravõetud sülearvuti ASER TM 2490 asub kriminaalasja materjalide juures –tagastada Andrus Koel’ile
11.11.2010. a Andrus Koel´ilt tema kinnipidamisel äravõetud mobiiltelefon Nokia 1208 (IMEI:) koos selles oleva SIM kaardiga asub kriminaalasja juures –tagastada Andrus Koel’ile
17.11.2010. a Ronald Kalda elukohast aadressilt Tartu teostatud läbiotsimise käigus äravõetud kalendermärkmik on lisatud kriminaalasja materjalide juurde –tagastada Ronald Kalda’le
17.11.2010. a Ronald Kalda´lt tema kinnipidamisel äravõetud mobiiltelefon NokiaN95 (imei: ) koos selles oleva SIM kaardiga –tagastada Ronald Kalda’le

Muud äravõetud asjad:

Muud kriminaalasjas asitõenduslikku tähtsust mitteomavad esemed asuvad kriminaalasja juures pakendatuna kahte ümbrikusse ning kuuluvad tagastamisele vastavalt Andrus Koel´ile ja Ronald Kalda´le.

Menetluskulud:

KrMS § 173; § 175 ja § 179 lg.1 p.1 alusel välja mõista Andrus Kole’ilt riigituludesse menetluskuluna I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 695,05 eurot, kaitsjatasu 325,96 eurot ja kriminaaltoimikust koopiate tegemise kulud summas 16,03 eurot riigi tuludesse.

KrMS § 173; § 175 ja § 179 lg.1 p.1 alusel välja mõista Eero Kangur’ilt riigituludesse menetluskuluna I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 695,05 eurot ja kriminaaltoimikust koopiate tegemise kulud summas 16,03 eurot riigi tuludesse.

KrMS § 173; § 175 ja § 179 lg.1 p.1 alusel välja mõista Ronald Kalda’lt riigituludesse menetluskuluna I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 695,05 eurot ja kriminaaltoimikust koopiate tegemise kulud summas 16,03 eurot riigi tuludesse.

Menetluskulusid on võimalik vabatahtlikult tasuda 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest Rahandusministeeriumi arvele nr 10220034796011 SEB Pangas või arvele nr 221023778606 Swedbank’is või arvele nr 333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaal, viitenumbriga 2800049777 ja selgitus: süüdistatava nimi, 1-111-5110, sundraha, muud menetluskulud.

Kui menetluskulud ei ole tähtajaks täises ulatuses tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile.

Edasikaebamise kord

Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsioonkaebuse ainult seoses väidetava kokkuleppemenetluse normide rikkumisega 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise võib vaidlustada kohtuotsusest eraldi kriminaalmenetluse seadustiku 15. peatüki kohaselt määruskaebe korras.

Asjaolud ja menetluse käik:
ANDRUS KOEL´i süüdistatakse prostitutsioonile kaasaaitamises, mis on toime pandud isikute grupis ning vähemalt teist korda, s.o KarS § 268¹ lg 2 p 1 ja 2 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises järgnevalt:
Tuvastamata ajal, kohas ja isikult sai kinnipidamisasutuses viibiv Eero Kangur informatsiooni selle kohta, et Saksamaa Liitvabariigis Hereford´i linnas asuvas tasulisi seksuaalteenuseid pakkuvas asutuses on naisterahvastel võimalik prostituudina tööle asuda. Eero Kangur andis nimetatud informatsiooni edasi Andrus Koel´ile ja Ronald Kalda´le, kihutades viimaseid tegutsema eesmärgiga leida naisterahvas, kes eelpoolmainitud asutuses tööle asuks ning korraldaksid naisterahva transpordi tasulisi seksuaalteenuseid pakkuvasse asutusse. Sellise käitumisega võttis Eero Kangur osa Andrus Koel´i ja Ronald Kalda ebaseaduslikust teost prostitutsiooni vahendamisel vastavavalt KarS § 22 lg 2 sätestatud kihutamise vormis.
2010.a oktoobris tegigi Andrus Koel Viktoria´le ettepaneku asuda Saksamaa Liitvabariigis prostituudina tööle, osutades sellise tegevusega vaimset kaasabi prostitutsioonile. Viktoria oli tehtud ettepanekuga nõus. 08.10.2010 kohtusid Andrus Koel ja Ronald Kalda, kes ühiselt ja kooskõlastatult organiseerisid Viktoria Saksamaale sõitmise. Kuna Viktoria ei elanud Tallinnas, rentis Ronald Kalda auto, millega Viktoria Tallinnasse toimetada. Kohtumise ning transpordi üksikasjad leppis Viktoria´ga ja Ronald Kalda´ga kokku Andrus Koel, osutades sellise tegevusega nii vaimset kaasabi prostitutsioonile. Samuti olid Andrus Koel ja Ronald Kalda omavahel eelnevalt kooskõlastanud selle, et Viktoria prostituudiks tööle saatmisega seotud kulutused kannab Ronald Kalda sellest rahast, mis talle antud otstarbeks Moneygram´i kaudu Saksamaalt kriminaalmenetluses tuvastamata isiku poolt saadetakse. 08.10.2010 toimetasid Ronald Kalda ja Andrus Koel Viktoria Tallinnasse ning Ronald Kalda sõidutas 09.10.2010 Viktoria Tallinna Bussijaama. Sellise tegevusega osutas Ronald Kalda füüsilist kaasabi prostitutsioonile. Bussijaamas läks Viktoria kell 06.30 bussi peale ning ümberistumisega Riias sõitis ta Saksamaa Liitvabariiki Bielefeldi linna, kus eeluurimisel tuvastamata isik korraldas 10.10.2010 Viktoria jõudmise Herefordi linnas aadressil Mindener Str asuvasse tasulisi seksuaalteenuseid pakkuvasse asutusse, kus Viktoria alustas tasu eest intiimteenuste pakkumist.
Samuti tema, isikuna, kes on varem toime pannud KarS §-s 268¹ sätestatud kuriteo, pani toime prostitutsioonile kaasaaitamise järgnevalt:
Andrus Koel, olles eelnevalt Eero Kangur´i ja Ronald Kalda vahendusel teada saanud, et Saksamaa Liitvabariigis Hereford´i linnas asuvas tasulisi seksuaalteenuseid pakkuvas asutuses on naisterahvastel võimalik prostituudina tööle asuda, tegi Anneli´le internetiportaalis, mis asub aadressil www.iha.ee, ettepaneku asuda Saksamaa Liitvabariigis prostituudina tööle. Nimetatud tööpakkumise täpsemaks selgitamiseks kohtusid Andrus Koel ja Anneli 21.10.2010. a ja 03.11.2010.a korral Sikupilli kaubanduskeskuses asuvas Rosso restoranis. Antud kohtumistel leppisid Andrus Koel ja Anneli kokku täpsemates tööle asumise tingimustes ning samas andis Anneli oma nõusoleku Saksamaa Liitvabariiki prostituudina tööle sõitmiseks. Peale Anneli´lt nõusoleku saamist tööle asumise osas hakkas Andrus Koel korraldama Anneli transporti Eesti Vabariigist Saksamaa Liitvabariiki, osutades sellise tegevusega füüsilist kaasabi prostitutsioonile. Andrus Koel uuris välja, millal ja kust väljub konkreetne buss Tallinnast Bielefeld´i ning tasus Anneli transpordi eest läbi Riia linna Saksamaale Bielfeld´i. Bussipilet osteti Andrus Koel´i poolt 10.11.2010 ning oli ette nähtud bussiliinidele Tallinn-Riga lahkumisega Tallinnas 11.11.2010 kell 06.30 ning Riga-Bielefeld lahkumisega Riiast 11.11.2010 kell 10.40. Nimetatud buss oleks pidanud Bielefeldi linna jõudma 12.11.2010 kell 12.50. Sellise tegevusega alustas Andrus Koel vastavalt oma ettekujutusele kuriteost vahetult teo toimepanemist, kuid Andrus Koel´i tahtest olenematutel asjaoludel jäi kuritegu lõpuni viimata.
Seega pani Andrus Koel toime prostitutsioonile kaasaaitamise, mis on toime pandud isikute grupis ning isiku poolt, kes on varem toime pannud prostitutsioonile kaasaaitamise, s.o KarS § 268¹ lg 2 punktides 1 ja 2 sätestatud kuriteo.
EERO KANGUR’IT süüdistatakse selles, et tema tuvastamata ajal, kohas ja isikult sai kinnipidamisasutuses informatsiooni selle kohta, et Saksamaa Liitvabariigis Hereford´i linnas asuvas tasulisi seksuaalteenuseid pakkuvas asutuses on naisterahvastel võimalik prostituudina tööle asuda. Eero Kangur andis nimetatud informatsiooni edasi Andrus Koel´ile ja Ronald Kalda´le, kihutades viimaseid tegutsema eesmärgiga leida naisterahvas, kes eelpoolmainitud asutuses tööle asuks ning korraldaksid naisterahva transpordi tasulisi seksuaalteenuseid pakkuvasse asutusse. Sellise käitumisega võttis Eero Kangur osa Andrus Koel´i ja Ronald Kalda ebaseaduslikust teost prostitutsiooni vahendamisel vastavavalt KarS § 22 lg 2 sätestatud kihutamise vormis.
2010.a oktoobris tegigi Andrus Koel Viktroia Viktoria´le ettepaneku asuda Saksamaa Liitvabariigis prostituudina tööle, osutades sellise tegevusega vaimset kaasabi prostitutsioonile. Viktoria oli tehtud ettepanekuga nõus. 08.10.2010 kohtusid Andrus Koel ja Ronald Kalda, kes ühiselt ja kooskõlastatult organiseerisid Viktoria Saksamaale sõitmise. Kuna Viktoria ei elanud Tallinnas, rentis Ronald Kalda auto, millega Viktoria Tallinnasse toimetada. Kohtumise ning transpordi üksikasjad leppis Viktoria´ga ja Ronald Kaldaga kokku Andrus Koel, osutades sellise tegevusega nii vaimset kaasabi prostitutsioonile. Samuti olid Andrus Koel ja Ronald Kalda omavahel eelnevalt kooskõlastanud selle, et Viktoria prostituudiks tööle saatmisega seotud kulutused kannab Ronald Kalda sellest rahast, mis talle antud otstarbeks Moneygram´i kaudu Saksamaalt kriminaalmenetluses tuvastamata isiku poolt saadetakse. 08.10.2010 toimetasid Ronald Kalda ja Andrus Koel Viktoria Tallinnasse ning Ronald Kalda sõidutas 09.10.2010 Viktoria Tallinna Bussijaama. Sellise tegevusega osutas Ronald Kalda füüsilist kaasabi prostitutsioonile. Bussijaamas läks Viktoria kell 06.30 bussi peale ning ümberistumisega Riias sõitis ta Saksamaa Liitvabariiki Bielefeldi linna, kus eeluurimisel tuvastamata isik korraldas 10.10.2010 Viktoria jõudmise Herefordi linnas aadressil Mindener Str asuvasse tasulisi seksuaalteenuseid pakkuvasse asutusse, kus Viktoria alustas tasu eest intiimteenuste pakkumist.
Seega pani Eero Kangur toime prostitutsiooni vahendamisele kihutamise, s.o KarS § 268¹ lg 1 - § 22 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
RONALD KALDA´t süüdistatakse prostitutsioonile kaasaaitamises, mis on toime pandud isikute grupis, s.o KarS § 268¹ lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises järgnevalt:
Tuvastamata ajal, kohas ja isikult sai kinnipidamisasutuses viibiv Eero Kangur informatsiooni selle kohta, et Saksamaa Liitvabariigis Hereford´i linnas asuvas tasulisi seksuaalteenuseid pakkuvas asutuses on naisterahvastel võimalik prostituudina tööle asuda. Eero Kangur andis nimetatud informatsiooni edasi Andrus Koel´ile ja Ronald Kalda´le, kihutades viimaseid tegutsema eesmärgiga leida naisterahvas, kes eelpoolmainitud asutuses tööle asuks ning korraldaksid naisterahva transpordi tasulisi seksuaalteenuseid pakkuvasse asutusse. Sellise käitumisega võttis Eero Kangur osa Andrus Koel´i ja Ronald Kalda ebaseaduslikust teost prostitutsiooni vahendamisel vastavavalt KarS § 22 lg 2 sätestatud kihutamise vormis.
2010.a oktoobris tegigi Andrus Koel Viktoria´le ettepaneku asuda Saksamaa Liitvabariigis prostituudina tööle, osutades sellise tegevusega vaimset kaasabi prostitutsioonile. Viktoria oli tehtud ettepanekuga nõus. 08.10.2010 kohtusid Andrus Koel ja Ronald Kalda, kes ühiselt ja kooskõlastatult organiseerisid Viktoria Saksamaale sõitmise. Kuna Viktoria ei elanud Tallinnas, rentis Ronald Kalda auto, millega Viktoria Tallinnasse toimetada. Kohtumise ning transpordi üksikasjad leppis Viktoria´ga ja Ronald Kalda´ga kokku Andrus Koel, osutades sellise tegevusega nii vaimset kaasabi prostitutsioonile. Samuti olid Andrus Koel ja Ronald Kalda omavahel eelnevalt kooskõlastanud selle, et Viktoria prostituudiks tööle saatmisega seotud kulutused kannab Ronald Kalda sellest rahast, mis talle antud otstarbeks Moneygram´i kaudu Saksamaalt kriminaalmenetluses tuvastamata isiku poolt saadetakse. 08.10.2010 toimetasid Ronald Kalda ja Andrus Koel Viktoria Tallinnasse ning Ronald Kalda sõidutas 09.10.2010 Viktoria Tallinna Bussijaama. Sellise tegevusega osutas Ronald Kalda füüsilist kaasabi prostitutsioonile. Bussijaamas läks Viktoria kell 06.30 bussi peale ning ümberistumisega Riias sõitis ta Saksamaa Liitvabariiki Bielefeldi linna, kus eeluurimisel tuvastamata isik korraldas 10.10.2010 Viktoria jõudmise Herefordi linnas aadressil Mindener Str asuvasse tasulisi seksuaalteenuseid pakkuvasse asutusse, kus Viktoria alustas tasu eest intiimteenuste pakkumist.
Seega pani Ronald Kalda toime prostitutsioonile kaasaaitamise, mis on toime pandud isikute grupis, s.o KarS § 268¹ lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: Varalist kahju ei tekitatud.

Karistuse liik ja määr:

Süüdistatav Andrus Koel, süüdistatava kaitsja ja prokurör sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt prokurör taotleb kohtus süüdi tunnistada Andrus Koel KarS § 268¹ lg 2 p 1 ja 2 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemise ning karistada teda vangistusega 3 (kolm) aastat. Vastavalt KarS § 76 lg 6 ja § 65 lg 2 suurendada karistust Järva Maakohtu 27.05.2005.a otsusega mõistetud kuid osaliselt ärakandmata karistuse 1 aasta 9 kuud ja 28 päeva vangistust võrra ning liitkaristuseks mõista 4 (neli) aastat, 9 (üheksa) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust. Vastavalt KarS § 68 lg 1 lugeda eelvangistuses viibitud aeg alates 11.11.2010 karistusaja hulka.

Süüdistatav Eero Kangur, süüdistava kaitsja ja prokurör sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt prokurör taotleb kohtus süüdi tunnistada Eero Kangur KarS § 268¹ lg 1 - § 22 lg 2 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemise eest ning karistada teda vangistusega 3 (kolm) kuud. Vastavalt KarS § 65 lg 2 suurendada Eero Kangur´ile mõistetavat karistust Tartu Maakohtu 28.12.2005.a otsusega mõistetud, kuid ärakandmata karistuse osa võrra.

Süüdistatav Ronald Kalda, süüdistava kaitsja ja prokurör sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt prokurör taotleb kohtus süüdi tunnistada Ronald Kalda KarS § 268¹ lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise ning karistada teda vangistusega 3 (kolm) aastat. Vastavalt KarS § 74 lg 1 jätta karistus täielikult täitmisele pööramata, kui Ronald Kalda 3 (kolme) aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle pandud käitumiskontrolli nõudeid vastavalt KarS § 75 lg 1. Vastavalt KarS § 68 lg 1 lugeda eelvangistuses viibitud aeg ajavahemikul 17.11.2010 kuni kohtuistungini käesolevas kriminaalasjas karistusaja hulka.

Vastavalt KarS § 75 lõikele 1 kohaldada Ronald Kalda suhtes järgnevaid kontrollnõudeid:

1) elama kohtu määratud alalises elukohas;
2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;
3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise kohta;
4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;
5) saama kriminaalhooldusametnikult eelnevalt loa elu- või õppimiskoha
vahetamiseks.

Kohtuistungil jäid süüdistatav Andrus Koel, Eero Kangur ja Ronald Kalda sõlmitud kokkuleppe juurde.

Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatavate selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta, kaitsjate ja prokuröri arvamused kokkuleppe kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatavad on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet.

Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel kuulub Andrus Koel temale KarS § 2681 lg.2p.1,2 sätestatud kuriteo toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele, Eero Kangur kuulub süüdimõistmisele KarS § 2681 lg.2p.1-§ 22 lg.2 järgi ning Ronald Kalda kuulub süüdimõistmisele KarS§ 2681 lg.2p.1 ja neile tuleb mõista karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt.

Kohus juhindub KrMS § 180 lg.1; § 189 lg.3; § 248 – 249; § 306; § 311, § 313 sätetest.


Piret Liivo
Kohtunik