Arco Vara aktsia hinnagraafik 2008, allikas: NasdaqOMX ---

Kohtunik: kas te tunnete süüdistatavaid Toomas Tool ja Karoly Kirber?
Ei tunne.

Prokuröri küsimused

Kellena töötasite 2008 suvel ja täna Finantsinspektsioonis?
Turujärelevalve divisiooni juhina.


Milles seisnevad tööülesanded?
Jälgida väärtpaberi turul kauplemise õigsust, kontrollida emitentide finantsaruandeid, registreerida avalikke ülevõtmisi, meie tööülesanded on põhimääruses kirjas.

Kas olete esitanud käesolevas asjas kuriteoteate prokuratuurile?
Jah.

Kuidas Finantsinspektsioon sai teadlikuks?
Võttis ühendust Tomingas ja Luitsalu ja nad juhtisid tähelepanu, et võib olla selline kauplemine, mis ei ole korrektne.

Milliste andmete põhjal Finantsinspektsioon veendus, et esineb piisavalt tunnuseid selleks, et kuriteoteade koostada?
Analüüsisime tehingukorraldusi ja tehinguid turul ja selle alusel siis jõudiski haldusmenetluse käigus piisava kahtluseni, et esitada kuriteoteade . Samuti tehti seal muid haldusmenetlustoiminguid, need on lisatud kuriteoteatele.

Millised olid need tunnused, mille järgi Finantsinspektsioon nii öelda, mis asjaolude põhjalt Finantsinspektsioon järeldas, et tegemist on turumanipulatsiooniga mitte tavapäraste tehingutega? 
Olid mitmed tunnused - esiteks turumanipulatsioon, et hind liigub mingist tasakaalu punktist ära ja teeb järsu kõvera ja siis liigub sinna tagasi. Tagantjärgi vaadates oli selline liikumine märgatav. Kuigi turumanipulatsioonil ei pea olema mingit motivatsiooni, siis käesoleval juhul olenevalt Tomingase ja Luitsalu jutust, oli sel ka motivatsioon olemas, sooviti viia hind mingisugusele tasemele ja seda siis nende tehingukorralduste ja tehingute jadadega saavutati sel ajaperioodil.

Kas oskate selgitada, mis on turumanipulatsioon ja miks see on halb ja miks Finantsinspektsioon peab siis turumanipulatsioonile reageerima ja miks tuleb selle teo eest karistada?
Kaitsja Leppik – palun küsimus maha võtta, see on õiguslik küsimus
Kohtunik: kohus võtab küsimuse osaliselt maha ja vastake, selgitage mis on turumanipulatsioon.

Turumanipulatsioon on minu arusaamist mööda rünnak loomulikele väärtpaberihinna kujunemise protsessile ja see on keelatud nii väärtpaberituru seadusega kui ka karistusseadusega , üht pidi väärteona- teist pidi kuriteona.

Mida tähendab väärtpaberitega kauplemise puhul mõisted paremäär ja vasakäär?
See tõenäoliselt tuleneb kuvaripildist, kuidas on kuvatud tehingud tellimusraamatus, et vasakäär tähendab neid korraldusi mida isik on nõus, millise raha eest on nõus isik väärtpaberid ostma ja paremäär on see mida ta küsib endal olevate väärtpaberite eest.

Mida tähendavad mõisted bid ja ask?
Inglisekeelsed terminid üks on mida olen nõus pakkuma selle eest mida mul ei ole ehk bid ja ask, et küsin selle eest mis mul on. Üks on müügi tehingu korraldus, börsil nimetatakse neid tehingute tellimuseks ja maaklerid omavahel bid ja ask.

Kas vasakäär on müügi või ostu?
Vasakäär peaks olema pildi järgi bid – mida keegi soovib osta ja ask ehk paremäär , mida ta küsin selle eest mida tal on.

Kui suure osa kogu börsi käibest moodustasid kuriteoteates , need aktsiatehingud, välja toodud Mari Tooli esindaja kontolt toimunud müügitehingud Arco Vara aktsiatega?
Kuriteoteates oli 22,5 % oli tolle perioodi käibest.

Kuidas sellist infot hinnata, kuidas mõjutab nii suur müügikäive aktsia hinda?
See on piisavalt suur turu jõud, et mõjutada hinna liikumist.

Kuidas peab käituma maakler , kes on saanud turumanipulatsioonitunnustega tehingukorraldusi?
Ta peaks informeerima vastavalt oma sisekontrolli ametipostil töötavat inimest, kes siis teavitab Finantsinspektsiooni kui turu kuriteo kahtlust, on kord ette nähtud ja antud juhised, see tuleneb väärtpaberi seadusest.

Kas käesoleval juhul esinesid Finantsinspektsiooni hinnangul sellised objektiivsed tunnused, millest maakler oleks pidanud järeldama, et tegemist on turumanipulatsiooniga või võib olla tegemist turumanipulatsiooniga?
Jah, esinesid ja seda kinnitas ka SEB Panga poolt esitatud turu kuritarvituse kahtluse teade.

Millised need tunnused olid?
Samased, mis kuriteoteates kirjas, pidev müügisurve aktsiahinna liigutamiseks kusagile maale, mis on ebatavaline käitumine ka selles mõttes, et aktsias endas käive suurenes oluliselt võrreldes eelneva perioodiga.

Millal SEB Pank Finantsinspektsiooni turumanipulatsiooni kahtlusest teavitas?
Kui täpselt, siis peaks vaatama postiregistrist.

Kas mäletate, kas see toimus koheselt pärast vaidlusaluste tehingute tegemist 2008.a. juulis või oli see hiljem?
See oli hiljem.

Kui palju hiljem, suurusjärgus?
Usun, et pool aastat hiljem.

Kas Finantsinspektsioon selgitas ka välja miks teavitati sellest turumanipulatsioonist pool aastat hiljem?
Ei selgitanud, kuna me olime andnud asja edasi uurimiseks politseile ja prokuratuurile.

Mis põhjusel Finantsinspektsioon vaatles graafiliselt just sellist aja perioodi nagu 14 kuni 31. Juulini, miks mitte vaadata märksa pikemat perioodi?
Analüüsime turgu iga nädalaselt ja koostab turu ülevaated selle kohta. Konkreetse kasse puhul me hindame seonduvaid asjaolusid, millal isik omandas väärtpaberid, millal hakkas neid müüma, millal müügisurve lõppes. See on meil elementaarne tööprotsess.

Pean seda silmas, et kuriteoteatele lisasite aktsiahinna graafiku, mis puudutas aktsiahinna väärtust ajavahemikus 14.-31. juuli?
See kujutab ilmekalt seda sama jõnksu aktsiahinna graafikus ,mis on manipulatsioonile iseloomulik, et hind viiakse kunstlikult teisele tasemele ja pärast seda kui hinna viimine lõpeb siis ta taastub endisele tasemele tagasi.

Kas teil oli 2008 Finantsinspektsioonis alluv nimega Marek Pajusaar?
Oli siis ja on praegu.

Kas tema ülesandeks oli 2008.a. oktoobris koostada märgukiri Arco Vara aktsia hinna liikumise analüüsi kohta?
Oli.

Küsimus – kas Marek Pajusaar tegi seda?
Tegi

Kas ta edastas selle analüüsi teile?
Jah edastas mulle e-maili teel

Kas kõnealune analüüs oli allkirjastatud?
Finantsinspektsioonis ei allkirjastata majasiseselt analüüse, need saadetakse mailiga vahetule ülemusele, kes need läbi loeb ja siis reageerib sellel vastavalt, kas tuleb edasi analüüsida või koguda muid tõendeid. Sisemist allkirjastamist meil tööprotsess ette ei näe.

Kas lisasite selle analüüsi ka kuriteokaebusele?
Jah, tegelikult lisas Marek Pajusaar kuna tema koostas selle kaebuse ja Finantsinspektsioonis oleval dokumendil millel on ka tema allkiri.

Kas saate kinnitada selle analüüsi sisiulist õigsust täna siin kohtusaalis?
Võin kinnitada seda, et see minule teadmisel on see Marek Pajusaare poolt koostatud ja sinna kuriteoteatele lisatud.
...
Selgitage palun mõistet müügisurve oli sedavõrd tugev, et aktsiahinnakoridori ülemine serv suleti, kuidas seda tuleb mõista?
Selle tähenduses mõisteti seda niimoodi, et oli piisavalt suures koguses pandud müügikorraldusi turule , et ei olnud võimalik hinna liikumine kõrgemale, et sellega siis seati hinnapiir ja sageli need korraldused olid nii öelda osaliselt varjatud kogusega korraldused .

Selgitage palun mõistet orderiraamat.
Börsi reglemendi mõistes on tellimusraamat, see kus siis kuvatakse ostu ja müügi soovid tehingukorralduste näol ja kui nad kattuvad omavahel ongi tehing börsisüsteemis

Selgitage palun mõistet peidetud kogus müügiorderites.
See on funktsionaalsus mida Tallinna Börs võimaldab, et osa tehingukorraldusest ei ole nähtav teistele turu osalistele ehk ta on varjatud.

Ja millal see nähtavaks saab?
Tegelikult saab nähtavaks järk järgult kui seda tehingukorraldust täidetakse. Nähtav osa täidetakse ära ja peidetud kogusest ilmub uus osa nähtavale ja nii järk järgult ta saab nähtavaks. Ühest nähtavaks saamist muul viisil saab olla ainult siis kui maakler muudab selle nähtavaks.

Miks kasutatakse peidetud müügiordereid?
See on kauplemisviis. Kui panna liiga suur order turule, siis see võib mõjutada turgu viisil nagu maakler ei soovi, on ratsionaalsem vahest kaubelda peidetud orderitega , see on lubatud kauplemismeetod ja seda kasutatakse Tallinna Börsil küllaltki palju. Seda saavad kasutada küll institutsionaalsed investorid, väikeinvestor seda kasutada ei saa.


Küsitleb Toomas Tooli kaitsja Hammerberg

Milline oli teie roll käesolevas süüaluste järelevalvemenetluses?
Menetlus mis viiakse läbi minu divisjonis nende läbiviimise eest ma vastutan, teostan kvaliteedi kontrolli, pakun juriidilist nõu ja juhin seda administratiivselt.

Et võib öelda, et olite kursis kõigega, mis seal toimus?
Jah, usun küll.

Kas suuresti need läbiviidud järelevalvemenetluses raames tehtud asjaolud olid aluseks kuriteoteate tegemisele?
Jah, need asjaolud, mis leidsime lisasime sinna teatele ja saadeti prokuratuuri ja peaks olema süüdistusaktile lisatud.

Olete saatnud lisaks veel täiendavaid selgitusi prokuratuurile, olete teadlik nende sisust?
Jah.

Seal selgitate millised on erinevad turumanipulatsiooni liigid ja käesoleva menetluse raames, mis järeldusele te jõudsite, mis laadi turumanipulatsiooniga siis tegemist oli Toomas Tooli ja Karoly Kirberi puhul?
Hinnamanipulatsiooniga ehk liigutati väärtpaberi hinda soovitud tasemel.

Kas tegemist võis olla ka eksitavate tehingutega , teate mida see tähendab?
Jah, ei tee paha kui üle kordate.
...
Kas Toomas Toolile ja Karoly Kirberile etteheidetud tehingute puhul võis olla tegemist väärtpaberituru seadus § 188-15 lg 1 p 1 mõttes?
Minu hinnangul oli tegemist tehingute ja tehingukorralduste jadadega, mis viisid Arco Vara hinna teisele kunstlikule tasemele ja sellel oli konkreetne eesmärk.

Kuidas tuvastasite, et see oli kunstlik hind?
Kunstlik on hind, mis ei ole tekkinud loomulikus nõudluse pakkumise vahekorras.

Kas tuvastasite selle raames ka mis oli mittekunstlik hind ehk nii öelda mõjutamata hind?
Tuvastasime tehingute jada, mis selle hinna sinna viisid ja nende tehingukorralduste jadade lõppedes see hind liikus tagasi sellele tasemele, kus ta oli olnud.

Kas vastus on ei, et ei tuvastanud?
See hind tekkis siis, kui manipulatsioon lõppes, see on graafikult näha.
...
Finantsinspektsiooni kuriteoteate kohaselt tulete järeldusele, et Toomas Tooli poolt tehtud tehingud neil ei olnud majanduslikku sisu, mida silmas peate sellekohaselt?
Finantsinspektsioon majandusliku sisu all hindab seda kui tehing on tehtud ratsionaalse investori poolt läbipaistval turul, majandusliku sisuna. Finantsinspektsioon ei hinda seda, kui üks isik saab kasu mingist varjatud eesmärgist ja manipulatsiooni teel ehk manipulatsioon konkreetse isiku jaoks võib omada tulutoovat sisu, aga ei pruugi. Aga seda ei hinnata majandusliku sisuna Finantsinspektsiooni poolt.

Kuriteoteates finantsinspektsioon viitab vaid teatavale tehingute jadale 14. Juuli kuni juuli lõpp, milline oli erinevus nendes tehingutes nendest teistest tehingutest mida Toomas Tool tegi, tehingute jada oli ju pikem?
Millised ülejäänud tehingud?

Mis olid enne 14. Juulit ja mis järgnesid augusti alguses 2008.a.
Kas küsimuse sisu on see, et miks me pidevalt ei analüüsi Toomas Tooli tehinguid?

Küsimuse sisu oli see, et kuidas need tehingud talle ette heidetakse kuriteoteate kohaselt erinesid teistest tema poolt tehingutest?
Konkreetse ajaperioodi puhul tehtud tehingud olid eripärased oma koguse nii tehtud tehingu kui turule pandud orderite suhtes, orderite suuruses ja nad ühtisid selle eesmärgiga, motiiviga miks neid tehinguid tehti, kuhu see hind oli vaja nihutada. Kui see hind oli selle piirini nihutatud nii pea selline käitumine lakkas. Ja ütleme ka seda, et vältida järgmist küsimust, et kui korratakse samasuguseid tehinguid, kas see õigustaks eelmisi tehinguid, siis vastan ei.

Marek Pajusaare märgukirjas jõutakse järeldusele, et selles analüüsides jaotati, miks jaotati Toomas Tooli tehingud analüüsides kaheksasse faasi, miks mitte kümnesse?
Et oleks lihtsam neid tehinguid mõista.

Miks kaheksasse?
Oleks võinud ka teisiti aga see tundus analüüsijale otstarbekas kuna mina ei ole Pajusaar siis ma ei sa selle vastata, meil ei ole ühtegi sisemist korda, mis ütleks, et alati turumanipulatsioonide käigus tuleb jaotada kaheksasse, üheksasse faasi.

Kohtuniku küsimused

Kas Marek Pajusaar tegi märgikirja Kristjan-Erik Suurväljale?
Vastus - ja, tööülesannete täitmise raames.

Millele Pajusaar, teie kui juhi, tähelepanu juhtida tahtis?
Tahtis selle märgukirjaga juhtida minu tähelepanu, et Arco Vara aktsia hind on viidud tehingute ja tehingukorraldustega ühelt hinnalt teisele hinnale. Kuna minul ei ole seda märgukirja ees, siis ma võin eksida numbritega kuid see oli kusagil seal 0,62 euro juurest 055 euroni, see oli selle märgukirja eesmärk näidata, et on toimunud selline hinna liigutamine. Märgukirjast kuni lõpliku teate esitamiseni koguti veel muid tõendeid , mis haldusmenetlusega on võimalik ja kuriteoteates kirjeldatud juba täpsemalt.

Kas Arco Vara suuraktsionärid olid juba enne seda märgukirja teie poole pöördunud?
Jah, olid.


Kaitsja Hammerbergi küsimus

Märgukirjas analüüsitakse olulisemaid müügiordereid, kus läheb piir olulise ja mitteolulise vahel?
Märgukirjas on välja toodud olulisemad ehk Pajusaar on toonud loetelu olulisematest orderitest ehk mis on suuremad orderid mis mõjutavad turu sentimenti ja liigutavad hinda. Väikeinvestorite orderid ei ole sellised.

Kohtuniku küsimus

Kas märgukirjas toodu on Finantsinspektsiooni ametnik Marek Pajusaare hinnang ja tema arusaam antud tegevusele mida ta kirjeldab?
Jah, see on Marek Pajusaare hinnang tolle aja seisuga.

Kaitsja Hammerbergi küsimus

Kuriteoteates ja selgitavates materjalides ütlete, et põhimõtteliselt iga tehingukorraldus, iga tehing börsil mõjutab väärtpaberi hinda?

Just

Kus te siis piiri tõmbate olulise ja mitteolulise vahel kui seda märgukirja tehti?
Turumanipulatsiooni uurimise juures on oluline eristata seda millised tehingud viivad normaalse tasakaalu hinna tekkimisele ja millised tehingud on tehtud selle jaoks, et häirida sel tasakaaluhinna tekkimist. Näiteks sellest samast märgukirjast, et kui tehingute käive tol börsipäeval oli 200 000 ja pannakse order 150 000, siis see on piisavalt suur order, et see mõjutaks tol hetkel hinda, hinnapiiri

Kas saan õigesti aru, et see sõltub tegelikult turu likviitsusest ja sügavusest tol hetkel, palju konkreetne order hinda mõjutav?
Mida ebalikviidsem turg seda lihtsam on manipuleerida

Ka väga väiksed tehingud võivad hinda mõjutada?
Olenevalt aktsiast võivad aga ei pruugi. Ütleme, et Arco Vara oli üks likviidsemaid Tallinna Börsil

Kuidas te likviidsust defineerite?
Likviidsus on käive kui palju on võimalik aktsiaga kaubelda, kui palju on ostjaid ja müüa soovijaid

Kas tehingute tegemine ja sellest tulenev hinna liikumine on kuidagi taunitav liikumine?
Ei vastupidi, see on soositav tegevus. Mida rohkem tehakse tehinguid, mida rohkem on investoreid, mida siis likviidsem on turg seda kindlamad võime olla, et see tasakaaluhind kuhu jõutakse on õige ja see peegeldab selle väärtpaberi tegelikku , selle emitendi õiget väärtust.

Mida tähendab tasakaaluhind?
See mis kujuneb pakkumise nõudluse vahekorrast ja seajuures on nii pakkujatel kui nõudjatel ehk ostjatel müüjatel samasugused teadmised sellest emitendist,samasugune informatsioon on turule avalikustatud nad kauplemise käigus jõuavad sinna hinda, kus sõlmitakse börsi tellimisraamatus tehing ja see siis ongi tolle hetke tasakaaluhind

Kas on õige järeldada, et börsiraamatu kaudu, kus müügi ja ostupakkumised on tehtud ja noteeritud ja kui need pakkumised kohtuvad ongi tasakaaluhind?
Jah.

Milles väljendub müügisurve aktsia suhtes?
Võib väljenduda suurtes või paljudes tehingukorraldustest, millega soovitakse aktsiat müüa ehk, et müügi pool on suurem kui ostupool

Ehk kui turul on müügihuvilisi rohkem kui ostuhuvilisi siis tegemist on müügisurvega, kas nii?
Jah, aga mitte ainult.

Selgitage siis.
Müügisurve alla käib see, et kui üks isik soovib palju aktsiaid müüa.

Kus maalt hakkab müügisurve?
Tõenäoliselt siis, kui müügi huvi kaalub üles mingil hetkel ostu huvi. Ma ei saa aru, miks me seda praegu arutame, ma ei oska vastata sellele. Näiteks konkreetsel juhul müügisurve oligi selline, et pandi mitmel järjestikusel päeval suured müügiorderid , mis ei võimaldanud teatud hinnast aktsiat kõrgemale minna, seda tehti tehingute jadas.


Kohtuniku küsimus

Kas mõni normatiivakt reguleerib seda ,mis fikseerib seda, et kui palju üks aktsionär võib aktsiaid müüki paisata?
Ei ole. Selleks on tavaliselt teooria kohaselt olemas ratsionaalne investor, kes käitub oma parimates huvides ja ka võttes arvesse informatsiooni mis turul on, see tehakse erinevate moodustega kuidas suuri aktsiakoguseid müüa

Küsitleb kaitsja Hammerberg

Kas müügisurve võib esineda ka väikeste aktsiakoguste puhul ebalikviidse turu puhul ja madala turu sügavusega?
Kui ei ole osta soovijaid ja on müüja soovijaid, siis jah.
Kui puudub ostupool või on ta olematult väike, siis võib ka väga väike müügi kogus tekitada müügisurve?
Jah
Kas müügisurve tekitamine sellisel juhul on kuidagi taunitav?
Müügisurve tekitamine eesmärgiga manipuleerida turgu on taunitav tegevus, jah.
Müügisurve tekitamine ja müügisurve tekitamine eesmärgiga ilma manipuleerida?
Siis tuleb küsida, miks seda müügisurvet tekitatakse.
Kas teie arvates olid need tehingud, mis etteheidetakse Toomas Toolile ja Karoly Kirberile ebareaalsed?
Jah
Milles seisnes nende ebatavalisus?
Olid ebatavaliselt suured varjatud müügikorraldused tol hetkel.
Kas ebatavalisus seisnes selles, et osa müügikorraldusest oli varjatud?
Jah, see oli kombineeritud. Oli koguselt suur ja osaliselt varjatud
Küsimus - kui ta ei oleks olnud varjatud, kas ta oleks olnud tavaline?
Kas siis oleks olnud ebatavaline?
Tulevalt suurest kogusest?
Jah
...
Kui suure kogusega aktsiatega kauplemise puhul on võimalik sulgeda müügikoridori ülemine serv?
Sõltub konkreetse päeva käibest ja näiteks ostuhuvist.
Kas saan õigesti aru, et mida väiksem on turu sügavus ja mida väiksem on aktsia likviidsus seda lihtsam on seda hinnakoridori ülemist serva sulgeda?
Prokurör – palun maha võtta kui suunav
Kohus ei võta küsimust maha. Võite vastata.
Jah, võib nii olla küll.
Milline oleks olnud teie arvates Toomas Tooli ja Karoly Kirberi õiguspärane käitumine oma aktsiate võõrandamisel?
Seda ei saa öelda kuna terve see tehingute jada ja selle eesmärk oli mitteõiguspärane kuna oli soov viia hinda kusagile maale kus tekiks isikutel mingid kohustused mida nad peavad täitma ja seetõttu on raske öelda kuidas oleks olnud õiguspärane käitumine. Õiguspärane käitumine tol hetkel oli võimatu.
Kas võimatu oli käituda etteheidetaval perioodil alates 14. Juuli kuni juuli lõpuni õiguspäraselt aktsiate võõrandamisel?
Õiguspäraselt turgu manipuleerida ei ole võimalik.
Kas oleks olnud võimalik sel perioodil neid aktsiaid müüa õiguspäraselt, kuidas oleks pidanud käituma isik õiguspäraselt?
Prokurör – palun küsimus maha võtta kuna tunnistaja vastas sellele
Kohus ei võta maha, tunnistaja ei vastanud sellele küsimusele, vastas mööda. Kohus palub vastata.

Suurt kogust aktsiaid võib müüa turuvälise tehinguga, määratud vastaspoolega tehinguga, turu kaudu võib müüa blokktehinguna, selleks on mitmeid erinevaid viise.

Kohtunik küsib

Kas oleks olnud võimalik olnud sellel perioodil müüa aktsiaid õiguspäraselt?
Jah

Küsitleb kaitsja Hammerberg

Kuidas see oleks see pidanud toimuma?
Mitmeid erinevaid viise - müüa börsi kaudu, müüa blokktehingutega, väljaspool börsi, müüa määratud vastaspoolega tehingud. Selleks on mitmeid erinevaid viise
Kas saan õigesti aru, et õiguspärane käitumine oleks olnud müüa väljaspool börsi?
Kohus võtab selle küsimuse maha, sest tunnistaja on põhjalikult sellel juba vastanud
.
Kas Toomas Tool oleks pidanud teie arvates müüma aktsiaid pikema ajaperioodi jooksul?
Ma ei saa sellele vastata, sest Finantsinspektsioon oma kaebuses viitas sellele, et Toomas Tooli aktsiate müügi eesmärk oli turumanipulatsioon, ta tahtis hinda sinna viia eesmärgiga, et saabuks mingisugune tagajärg. Kui ta oleks teinud seda pikema aja jooksul, oleksime samas kohas.
Korduvalt viitate Toomas Tooli eesmärgile manipuleerida turgu, kuidas tuvastasite selle eesmärgi ja kavatsuse?
Seda tuvastasime analüüsides tehinguid, tehingukorraldusi, saades vihje Tomingaselt, Luitsalult, küsides välja need samad lepingud, hinnates kas nendes lepingutes kajastus margin calli nõude ja analüüsides kas need tehingujada viisid sinna välja, jah viisid.
Viisid välja kuhu?
Hinnatasemele 0,56 eurot, kus margin call pidi realiseeruma
22. Juulil?
Ei ole pabereid ees, ei tea täpselt
Ütlesite, et iga tehing mõjutab väärtpaberi hinda ja ütlesite, et Toomas Tooli eesmärk oli viia see tehinguhind, te tuvastasite, allapoole 0,56 ja see saabus 22.juulil, mida te analüüsisite, kuidas selgitate, et olukorras kus iga tehing mõjutab hinda, siis 22. Juulil kui saabus margin call, päeval mis avanes aktsiahind 0,57 pealt ja sulges 0, 55 pealt ei teinud Toomas Tool ühtegi tehingut?
Seda ma pean vaatama analüüsist ja siis ma oskaksin vastata, sest ma ei oska isegi öelda, kas teie väide on tõene.

Küstileb Karoly Kirberi kaitsja Leppik

Juhul kui kontrollimaks konkreetse isiku tegevust, minu kaitsealune Karoly Kirber kauples turul erinevate klientide nimel aktsiatega, kui Finantsinspektsioon jõuab järeldusele, et müügikoridori on sulgenud näiteks Hansa maaklerid, kas sellisel juhul, kui Karoly Kirberi tegevus sarnaneb Hansa maaklerite tegevusele on talle etteheidetav?
Meie vaatasime tehingukorraldusi üle ajaperioodi tagasi, ei saa võtta välja ühte korraldust ja analüüsida seda ühte korraldust ja öelda, et sellega on kõik korras või ei ole korras. Üle ajaperioodi jadas on jah etteheidetud, ta oleks pidanud märkama, et tema kliendil on selline soov mõjutada turgu viisil, mis on keelatud
Kas tuvastasite kõik Karoly Kirberi kliendid, kelle nimel neid tehinguid tehti?
Ei saa küsimusest aru
Karoly Kirberil oli palju kliente tema tegutses maaklerina. Olete välja toonud Karoly Kirberi poolt antud erinevad müügi- ja ostuorderid. Kuidas seostasite erinevad müügi- ja ostuorderid konkreetsete klientidega?
Analüütikud kontrollisid EVK registrites olevaid andmeid ja kontrollisid SEB Pangast küsitud andmeid, viisid kokku kliendid ja tehingukorraldused ja uskusid, et seal on näha selgelt, et Mari Tooli arvelt on müüdud need aktsiad Karoly Kirberi poolt.
Kas tuvastasite turgu kõik mõjutavad tegurid antud perioodi kohta, mis võisid olulist tähendust omada?
Jah, usun küll.
Milline võis olla Arco Vara aktsiate tagasiostuprogrammi mõju antud perioodil aktsia hinnale?
Tagasiostuprogrammil on tavaliselt toetav mõju, sest see tekitab ostunõudluse, see peaks aktsiahinda tõstma. Või isegi mitte tõstma, sest tagasiostuprogrammile on kehtestatud kindlad reeglid, millises vahemikus tohib hind olla. Ei tohi kõige ülemise serva pealt tehinguid teha.
Kas mäletate, kas selles kontrollperioodis toimusid Arco Vara aktsia tagasiostuprogrammi tehingud?
Ei mäleta täpselt, see oli kaks aastat tagasi aga selle ajaperioodi lähedal oli aga seda on lihtne börsi koduleheküljelt vaadata, millal need toimusid sellepärast, et tagasiostuprogrammi raames tehtud tehingud tuleb noteerida.
Olete rääkinud hinna stabiliseerumisest pärast seda kui Toomas Tool lõpetas oma ostmise?
Rääkisin hinna liikumisest tagasi.
Kas teate , kus kohas toimus valdav osa Arco Vara tagasiostuprogrammi korras tagasiostmine nende aktsiate suhtes?
Ei oska öelda.
Kui ta satub perioodi kus hind nii-öelda taastus, kas siis on võimalik selgitust, mis pärast hind nii kõrgele tõusis?
Tagasiostuprogramm on läbipaistev tegevus, selleks on kindlad reeglid.
See on lubatud manipulatsioon?
Seda küll jah.
Teie esitasite väite, et hind taastus, normaliseerus, kas te selgitasite välja kõik tegurid, mis võisid mõjutada hinna ülesse poole tõusmist?
Vastus ma ei usu, et ma oleksin pidanud sellele tähelepanu pöörama selle menetluse raames.
Kuidas me teeme siis kindlaks selle asja nii öelda õiget hinda ja õigele hinnale tagasi liikumist, kui me mõjureid kindlaks ei määra?
Me määrasime kindlaks mõjuri ehk teguri, mis viis selle hinna alla, selle tegevuse motiivi ja tegelikult selle jaoks turumanipulatsiooni jaoks piisab.

Kohtunik küsitleb

Kas kohus sai õigesti aru, et te ei selgitanud väljas kõiki tegureid miks hind taastus?
Mina seda ei teinud. Ma ei ole selles kindel, et Marek Pajusaar seda ei teinud.
Teie ei selgitanud?
Mina ei selgitanud.
Kelle allkirjaga saadeti kuriteoteatis?
Kilvar Kessleri allkirjaga.
Kes selle koostas?
Marek Pajusaar ja Leena-Maarja Parts.
Küsimus nii, et teie ei koostanud ja teie ei tea, kas selgitati välja kõiki tegureid või ei selgitatud, teie ei oska vastata?
Kuigi manipulatsiooni hindamise seisukohalt see ei oma tegelikult tähendust.
Teie arvates?
See on illustratiivne.

Küsitleb kaitsja Leppik

Kas teile on teada, mitu ostutehingut sooritas ja mitme ostuorderi alusel Kirber Arco Vara aktsiate tagasiostuprogrammi raames?
Ma ei oska sellistele arvandmetele vastata peast.
Kui teil need aruanded oleksid?
Mul ei ole neid.
Kas selle kuriteoteate ettevalmistamisel uurisite välja, kas Karoly Kirber oma ostuorderitega täitis ka Arco Vara aktsiate tagasiostuprogrammi neid ostusoove?
Ei
Menetlesite asja suhteliselt kaua, milline oli Arco Vara aktsia, mis oli väga likviidne aktsia, üldine trend 2008.aastal, langev või tõusev, stabiilne?
Üldine majandus oli langev, ütlesite vist nii. Palun korrake küsimust.
Kas 2008.a. Arco Vara aktsia oma üldises trendis oli langev, stabiilne või tõusev aktsia?
Usun, et aasta lõpuks oli juba langev aktsia.
Kas mäletate pärast seda kui Toomas Tool ja Karoly Kirber oma hinnaga manipuleerimise lõpetasid, kui kauaks jäi püsima see stabiliseerunud hind Arco Vara aktsia suhtes?
Ei mäleta, aga see ei oma ka tähendust antud asjas.
Aga kas ta jäi püsima, kas teate või ei tea?
Mingi ajahetke püsis nii palju ma graafikute pealt mäletan.
Kas mingi ajahetk on teie jaoks päev, nädal, kuu?
Et neile küsimustele täpselt vastata, oleks mul vaja tehingu ja börsi statistikat, ma ei saa objektiivselt vastata.
Prokurör küsis, kas SEB Pank saatis teate turu kuritarvitamise kahtlustuse kohta, vastasite jaatavalt, kas te mäletate, millist perioodi ja kelle suhtes antud teave käsitles?
Teade käsitles, kui õigesti mäletan Mari Tooli esindaja kontot, Freier Projekti ja Toomas Tooli
Ja mis perioodi?
Seda ei mäleta.
Millised olid need määratlused, mis olid kahtluse tekitanud SEB maaklerile või töötajale?
Seda saate teatest lugeda . Ma ei mäleta teate sisu peast, see oli pikka aega tagasi.
Kas see teatise sisu langes kokku teie järelevalve perioodi esemega?
Ei tea täpselt, võis langeda, aga ei pruukinud.

Küsimusi esitab Toomas Tooli kaitsja Allar Jõks

Kas Finantsinspektsioonis on olemas mingisugused sisemised juhised, soovitused, metoodikad kuidas määratleda turumanipulatsiooni korral milline on müügisurve, milline oluline müügisurve, millise hetkel ülemine hinnakoridor läheb kinni jne.?
On olemas üldised praktikad, mis on vastu poolt ülemaailmse väärtpaberi komisjoni poolt, mis on konkreetseid juhiseid ei ole kuna neid ei ole võimalik kehtestada.
Läbi on käinud mõiste nagu ratsionaalne investor , kes on teie arvates ratsionaalne investor?
On kontseptsioon, mis on väärtpaberi õiguses, kes olemasoleva teabe pealt, mis kogu turule ühetaoliselt avalikustatakse püüab hinnastades ettevõtteid maksimeerida oma kasumit, see on ratsionaalne investor. Seda ta teeb kasutades lubatud võtteid ehk kasutamata ebaõigeid võtteid.
Kui 2008 .a. langeva turu juures investor soovib väga kiiresti oma aktsiatest lahti saada, kas ta siis ei toimi ratsionaalselt?
Tõenäoliselt mitte, oleneb ka muidugi selle investori investeerimise profiilist. Näiteks Toomas Tool ma tean ei soovinud oma aktsiatest lahti saada suures osas, seda tõendab ka see, et tal tänapäeval on 23 % Arco Vara osalusest.
Milline teie enda kogemus on väärtpaberiturul kas kauplejana või maaklerina?
Ma investeerin iga kuu väärtpaberiturul küll fondiosakutes, mul on keelatud investeerida väärtpaberitesse aga meil on tööl maaklerid, kes on investeerinud aastaid.
Küsimus - kas te ise olete kaubelnud, üks asi on investeerimine?
Ei, mina ei ole ise turul kaubelnud.
Aga teie töötajad nemad on finantsturgudel kaubelnud?
Jah, aktiivselt.
See käib ka Marek Pajusaare kohta?
Jah.

Prokuröri küsimused

Mitu aastat on Marek Pajusaar maaklerina töötanud?
Ei oska sellele automaatselt vastata.

Millise panga juures?
Ta ei töötanud maaklerina pangas, vaid ta investeeris eraportfelli Eesti-Ameerika Ühendriikide turgudel.

Kas turumanipulatsiooni tehingu puhul on samuti see hind tasakaaluhind, mis tekib ostu-müügi korral?
Jah, see hind tekib ostu ja müügi huvide kokkusaamisel, kuigi nüüd ühelt poolt on see huvi mõjutatud ebaausatest eesmärkidest.

Kas selline tasakaaluhind on sellisel juhul loomulik?
Ei.

Kas on võimalik, et müügisurve on tehingu tagajärg mitte tehingu eesmärk?
On võimalik põhimõtteliselt kuigi müügisurve peaks tekkima tavaliselt tehingukorraldustega. Küll võib jääda mulje mingisugustele investoritele, et võib tekkida müügisurve kuna on tehtud mingisugused tehingud.

Kaitsja küsis kas igasugune müügisurve on paha, et kas peaks sellele reageerima kuidagi karistuslikult, kas on vahe, kas hinnata olukorda kas müügisurve on tehingu eesmärk või tagajärg, et sisustada seda mõistega turumanipulatsioon?
Ei saa.

Kas selleks olukorras kus on tekitatud tehingukorralduste ja tehingutega turule müügisurve, selline olukord võib olla tekkinud selle tõttu, et müügisurve on seatud tehingute eesmärgiks aga see müügisurve võib tekkida ka sellepärast, et see on nende tehingute tagajärg. Kas see asjaolu, kas tegemist on eesmärgiga või tagajärjega omab tähtsust, et liigitada mingisugune tehingute või tehingukorralduste jada turumanipulatsiooniks?
Kui tekitatakse tahtlikult müügisurve, millega väärtpaberi hind viiakse mingile tasandile mille eesmärgiks on mingi tuleviku sündmuse vallandamine, siis jah, see on turumanipulatsioon.

Ja mitte igasugune müügisurve ei ole turumanipulatsioon?
Ei pruugi olla.

Kohtunik küsib

Kuidas te need tahtluse tuvastate?
Turumanipulatsiooni juures meie tahtlust tuvastama ei pea.

Prokurör küsib

Kas keelatud on suure koguse aktsia müük või keelatud on aktsiate müük saavutada sellele turul kindel hind ehk jutt oli sellest, et Toomas Tool müüs niivõrd suure koguse aktsiaid, kas siis peab olema mingi lubatav kogus või millest seda piiri siis tõmmata?
Kas saaksite selle küsimuse täpselt küsida.

Kas suure koguse aktsiate müük börsil on iseenesest turumanipulatsioon?
Ei, ei ole.

Mis on turumanipulatsioon antud juhul, kas antud juhul omas tähtsust, et Toomas Tool müüs suurt kogust aktsiaid või omas mingi muu asjaolu tähtsust, mis põhjendati järelduste tegemisel turumanipulatsiooniga?
Antud juhul müüdi piisavalt suur kogus aktsiaid ja sellega manipuleeriti turgu, ütleme, et turumanipulatsiooni käigus müüdi selline kogus aktsiaid ehk antud juhul ei olnud eesmärgiks mitte õiguspäraselt suur kogus aktsiaid kiiresti turu vahendusel maha müüa, vaid sooviti nihutada hind ühele tasemele ja see saavutati.

Kas asjaolu kui peale turumanipulatsiooni lõppu väärtpaberihind taastub, kas tegemist on turumanipulatsiooni tunnusega või indikatsiooniga mis võib viidata mille põhjal võib järelda, et tegemist on turumanipulatsiooniga?
Tegemist on viimasega, meie jaoks tõuseb püsti järelvalve lipuke, et seda on vaja uurida, see on tüüpiline märgianne, et tegemist võib olla turumanipulatsiooniga.

Kas turumanipulatsiooni võib läbi viia selliselt, et pärast selle lõppu väärtpaberi hind ei taastugi?
Jah

Kohtuniku viimased küsimused

Kui oma küsimuste vastamise alguses ütlesite, et Finantsinspektsioon ongi selleks ellukutsutud ja just teie osakond, et pidevalt jälgida mis toimub turul aktsiatega. Kuidas mõista teie tegevust selles ja teie jälgimist kui ikka informatsiooni pidid andma teile juhtumist, kahtlasest juhtumist aktsionärid?
Jah, see on üks tavapärane viis väärtpaberituru monitoorimisel, meil on loodud isegi vihjetelefon, et kahtlastest tehingutest teatada ja on ka kahtlastest tehingutest teavitamise kohustus pankadel.

Nõus, aga inspektsioon peaks sellega ka ise tegelema aga mitte lootma, et kõigist ebaseaduslikest tegevustest teavitatakse ja siis tegutsema hakata, kohtu arvates on inspektsiooni üks ülesanne see, et ise sellega tegeleb.
Nõus, kinnitan, et inspektsioon seda ka teeb.