Delfi lugeja foto

Advokaadibüroo Glimstedt vandeadvokaadid Triin Raudsepp ja Indrek Leppik nõuavad kaebuses Riigikohtu 15. veebruari 2012.a. otsuse „Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine” tühistamist. Otsusese kohaselt tuleb  riikliku VEB Fondi sertifikaadiomanikele hüvitada sertifikaatidega tagatud nõuded fondi varast laekuva raha arvel. Ent isegi Tallinna Ringkonnakohtu otsuses, mis andis nõueteomanikele õiguse, sedastatakse, et fondil mingit reaalset vara ei ole. Otsuse punktis 15 leidis kohus, et sertifikaat ei ole piisavaks kompensatsiooniks, kuna on väärtusetu.

„Varatu VEB Fondi likvideerimine ja saadava vara jaotamine sertifikaadiomanikele on mõistetamatu ja majandusliku sisuta tegevus,” seisab kaebuses.

Kohus tuvastas, et fondi varaks on üksnes Venemaa välismajanduspangas (VEB-is) külmutatud summad, kuid nende summade laekumine fondi vara hulka on seotud tingimusega, mis vajab poliitilist otsustust (NSVL sisemise riigivõla osaline enda kanda võtmine). Sellise otsuse vastuvõtmiseks puudub Eesti Vabariigil toimiku materjalidest nähtuvalt soov.

Kaebuses leitakse, et Riigikogu on jätnud täitmata Tallinna Ringkonnakohtu otsuse — leida õiglane kompenseerimise viis. Seetõttu, leiavad kaebajad, on Riigikogu otsus kohtu otsusega vastuolus ning tuleks tühistada. Kaebajate hinnangul on põhiseadusega vastuolus sertifikaatidega tagatud nõuete kompenseerimiseks õigustloova akti andmata jätmine.

VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuded tuleks kaebuse kohaselt hüvitada nominaalväärtuse ulatuses, millele peab lisanduma õiglane hüvitis perioodi eest, mil eraõiguslike isikute vara on kasutatud avalikes huvides.

Riigi tõlgenduses on fondi likvideerimise ja vara laialijagamisega riigi kohustused täidetud.

Kaebuse esitanud advokaadid esindavad firmasid: AS Pärnu Kalur Holding, AS Saare Kalur, AS A.O. Imbi (pankrotis), AS Akke (likvideerimisel), AS Tartu Lihakombinaat (pankrotis), AS Volta, OÜ Kommunaar (likvideerimisel), OÜ Belesta, AS BCS, Magnesium&, Metals Ltd, Kreenholmi Valduse AS (pankrotis) ja AS Läti Merelaevandus.