Foto: Tanel Meos

Kohus mõistis kohtuotsuse jõustumisel riigieelarvest välja süüdistatavate õigusabikulud: Villu Reiljani kasuks 117 961,37 eurot, Kalev Kanguri kasuks 287 845,14 eurot, Tarmo Pedjasaare kasuks 33 376,78 eurot, Einar Vettuse kasuks 97 838,71 eurot, Tullio Libliku kasuks 75 144,51 eurot, Ester Tuiksoo kasuks 56 626,85 eurot, AS Merko Ehitus (käesoleval ajal AS Järvevana ) kasuks s.h. ka Toomas Annuse ja AS E.L.L.Kinnisvara eest, 611 810,00 eurot.

Kohtu hinnangul ei vastanud uurimise käigus teostatud jälitustoimingud seaduses esitatud nõuetele. Lisaks heitis kohtunik prokuratuurile ja kapole ette inimeste põhiõiguste rikkumist, mida jälitustoimingute käigus kohtunik Valeri Lõõniku sõnul tehti.

Kohtunik ei olnud rahul ka näiteks asjaoluga, et prokuratuur kasutas eksperdina sama kapo ametnikku, kes osales ka läbiotsimistes ja asitõendite konfiskeerimisel. Kohtu arvates ei olnud ekspert seega erapooletu, vaid kaldus selgelt uurimisorganite poole.

Prokurör Inna Ombleri sõnul tehti kõik toimingud eranditult kohtu lubade alusel ja kõik toimingud on teostatud arvestades lubades ette nähtud mahtu ja ettenähtud tähtaegu. "Prokuratuuri hinnangul ei ole menetlusnorme jälitustoimingute tegemisel rikutud," ütles Ombler Delfile. Prokuröri sõnul kavatsevad nad kindlasti kohtuasja edasi kaevata.

Enne kohtuistungit kidakeelsed olnud süüalused jäid napisõnaliseks ka pärast õigeksmõistvat otsust. Altkäemaksu andmises süüdistatav ärimees Tullio Liblik ütles siiski ajakirjanikele, et otsus oli õiglane ning mehe sõnul oli kogu protsessi käigus tema põhiõigusi tugevalt riivatud. Libliku arvates oli õiglane, et talle mõisteti välja 75 000 eurot õigusabikulude katteks.

Villu Reiljani advokaadi Aivar Pilve sõnul tekkis kaitsjatel koheselt kohtumaterjale nähes kahtlus kohtuasja seaduspärasuses. Pilve sõnul oli kohus tema arvates objektiivne.

Enesekindlad nii enne kui ka pärast kohtuistungit olid ka riigikogu liige ja keskerakondlane Ester Tuiksoo ning ärimees Toomas Annus.

Kohus tühistas kohtuotsuse jõustumisel Harju maakohtu 23.01.2007 kohtumääruse Kalev Kanguri maa-ameti peadirektori ametikohalt kõrvaldamises.

Süüdistus

Riigiprokuratuuri esitatud süüdistuse kohaselt seisid Villu Reiljan ja Kalev Kangur selle eest, et Toomas Annuse ja AS-i Merko Ehitus ning Tullio Libliku, Einar Vettuse ja Tarmo Pedjasaarega seotud loodusobjekti sisaldava kinnisasja vahetusmenetlused toimuksid takistusteta ning majandus likud riskid oleksid võimalikult väikesed. Ühtlasi andsid Villu Reiljan ja Kalev Kangur nimetatud isikutele enne looduskaitseliste piirangutega kinnisasjade omandamist informatsiooni selle kohta, kas ja milliste kinnistute vastu saab neid vahetusmenetluse käigus vahetada.

Süüdistuse järgi nõustusid Kalev Kangur, Villu Reiljan ja Ester Tuiksoo oma ametialaste ebaseaduslike tegude eest vastu võtma vara ja muid soodustusi. Kalev Kangur võttis Maa-ameti peadirektorina altkäemaksu Tarmo Pedjasaarelt, Einar Vettuselt, Tullio Liblikult ja Toomas Annuselt. Villu Reiljan võttis keskkonnaministrina altkäemaksu Toomas Annuselt ja Tullio Liblikult. Ester Tuiksoo võttis altkäemaksu Toomas Annuselt.

Kalev Kangur sai Toomas Annusele, Tarmo Pedjasaarele, Einar Vettusele ja Tullio Liblikule kuuluvate ettevõtete kaudu varjatult osaleda looduskaitseliste piirangutega kinnisasjade omandamises, vahetamises ja edasimüümises. Tema soovitusi ja juhiseid arvesse võttes teenisid erinevad ettevõtted talle rahalist kasu kokku ligikaudu 20 miljoni krooni suuruses summas. Ühtlasi tasus Toomas Annus Kalev Kanguri kasutuses oleva korteri sisekujunduse ja sisustuse eest.

Villu Reiljan küsis süüdistuse kohaselt Toomas Annuselt Lea Kiiviti jaoks AS-i Merko Ehitus poolt ehitatud ja müüdavat korterit. Toomas Annus nõustus, et Lea Kiiviti tasuta kasutusse antakse aadressil Tallinn, Rävala pst 19 asuv korter. Samuti nõustus Villu Reiljan Toomas Annuse poolt talle varalise soodustuse lubamisega, mille kohaselt võib ta tulevikus kindlaksmääramata ajal omandada osaluse juriidilises isikus Toomas Annusega seotud äriühingus, Toomas Annuse varaliste vahendite arvel.

Süüdistuse järgi nõustus Ester Tuiksoo põllu majandus ministrina talle vara lubamisega ning võttis vastu vara Toomas Annuselt selle eest, et ta tegi põllumajandusministeeriumile rendipindadeks uue hoone leidmise konkursil põhjendamatuid eelistusi AS-ile Merko Ehitus ja AS-ile E.L.L. Kinnisvara. Vastutasuna andis Toomas Annus Ester Tuiksoole määramata ajaks kasutamiseks AS-i Merko Ehitus poolt ehitatud korteri Tallinnas Rävala pst 19.

Kohtuasi lahendati üldmenetluses.

Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule, teatades kirjalikult apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Harju Maakohtu Liivalaia kohtumajale 7 päeva jooksul alates tänasest ning esitades apellatsiooni 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse kättesaamisele järgnevast päevast.