Andres Putting

Ametlikes Teadaannetes seisab, et pankrotimenetluses võlgnikuna osaleval Meelis Laol on keelatud ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu oma vara käsutamine - viimase all peetakse silmas vara kasutusse andmist, üleandmist, võõrandamist, kõlbmatuks tunnistamist, mahakandmist või hävitamist.

Kohust tegi pankrotihaldur Veli Kraavile ülesandeks selgitada välja Lao kui võlgniku vara, kohustused ja kontrollida, kas see katab pankrotimenetluse kulud. Samuti saab vaid pankrotihaldur anda Laole loa oma vara kasutamiseks.