Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel: 1. Tunnistada kehtetuks peaministri 14. märtsi 2020. a korraldus nr 30 „Eriolukorra juhi korraldus Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla ning Manija saare territooriumil liikumisvabaduse piirangute kehtestamise kohta“. 2. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta. 3. Korraldus jõustub 8. mail 2020. a. Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.