Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra
väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast ja
hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel Vabariigi Valitsus otsustab:
1. muuta Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 2020. a korraldust nr 77 „Eriolukorra meetmete
rakendamine“ järgmiselt:
1) sõnastada korralduse punkti 31 teine lause järgmiselt:
„Võistkondlike sportmängude meistriliigade võistkondade ja Eesti täiskasvanute koondise
kandidaatide treeningud õues on lubatud, arvestades spordiala rahvusvahelist
võistlusmäärustikku, ning sellisel juhul ei kohaldata käesoleva punkti esimeses lauses sätestatud
rühma maksimaalse suuruse ja peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 45 punktis 1
sätestatud piiranguid.“;
2) täiendada korraldust punktiga 38
järgmises sõnastuses:
„38. Punktis 3 sätestatud piirang ei kehti selliste vabas õhus toimuvate avalike ürituste
korraldamise kohta, mille külastajad viibivad autos ja ei välju vältimatu vajaduseta autost ürituse
toimumise ajal, kui on täidetud järgmised tingimused:
1) külastajaid on ühe auto kohta maksimaalselt kaks, v.a perekonnaliikmed;
2) teenuse osutaja tagab, et külastajad peaksid kinni autost väljumise keelust;
3) teenuse osutaja tagab autode parkimise korraldamisel nende vahel piisava vahemaa;
4) teenuse osutaja tagab peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 45 punktis 1 sätestatud
liikumisvabaduse piirangute järgimise.“;
3) täiendada korralduse punkti 51
teise lausega järgmises sõnastuses:
„Punktis 38 kehtestatud nõuete täitmise üle teeb järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet.“.
2. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.
3. Korralduse punkti 1 alapunkt 1 jõustub korralduse allakirjutamisel, alapunktid 2 ja 3
jõustuvad 15. mail 2020. a.
Praeguse korraldusega leevendatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi
kaitseks viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud meetmeid. Põhjendused ja kaalutlused on
esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.
2 Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28
lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47
kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima
ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt.
Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30
päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama.
Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse
seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest