Sellisel juhul annab seadus õiguse nõuda juurdepääsu üle naaberkinnisasja. Naaberkinnisasjade omanikel on alati võimalus omavahel kokku leppida sellise juurdepääsu võimaldamises ja juurdepääsu tingimustes. Kui aga kokkulepet ei saavutata, on juurdepääsu taotleval kinnisasja omanikul õigus pöörduda kohtusse.

Kohtupraktikas on aga sellise juurdepääsu andmisel kontrollitud kindlate tingimuste olemasolu, mis on juurdepääsu eelduseks. Sellisteks eeldusteks on kohtusse pöördunud omaniku kinnisasjalt avalikule teele juurdepääsu puudumine, taotletava juurdepääsu maakorralduslik võimalikkus ja juurdepääsu taotleja juurdepääsu vastu omatava huvi ülekaalukus võrreldes selle kinnistu omaniku õiguste piiramisega, mis tulenevad juurdepääsu andmisest. Kohtupraktikas on samuti asutud seisukohale, et ainult väga erandlikel asjaoludel võib nõuda juurdepääsu siis, kui see on juba olemas (näiteks on kinnistule möödapääsmatult vajalik tagada ligipääs teatud liiki sõidukitega, mis muidu puudub).

Vaidluse korral määrab kohus kindlaks ka juurdepääsu asukoha, juurdepääsu tähtaja ja selle eest makstava tasu. Kohtupraktikas omistatakse tähendus ajalooliselt väljakujunenud juurdepääsule.

Siinkohal ei ole vähetähtis küsimus, kes peab looma ja tagama juurdepääsuks vajalikud tingimused. Selline küsimus omab kõige suuremat tähendust siis, kui juurdepääs on vaja tagada mootorsõidukitega liiklemiseks. Sellele küsimusele tasub pöörata tähelepanu, sest autotee rajamine ja selle hilisem korrashoid on tavapäraselt kulukad.

Kui kohus leiab, et tingimused on täidetud ja otsustab juurdepääsuõiguse anda, siis on vaja lahendada juurdepääsuõiguse eest makstava tasu küsimus. Kohtupraktikas kaalutakse mitmeid aspekte, mis on aluseks tasu kindlaksmääramisele.

Juurdepääsu taotleval isikul on õigus nõuda, et juurdepääsuõigus kantakse servituudina kinnistusraamatusse kokkulepitud või kohtu poolt kindlaksmääratud tingimustel.

Advokaadibüroo HansaLaw advokaatidel on laialdased kogemused klientide esindamisel nii kohtueelsetes läbirääkimistes kui ka juurdepääsuõigust puudutavates kohtumenetlustes.

Jaga
Kommentaarid