Loodusdirektiivi kohaselt on sellisel juhul võimalik tegevust ellu viia vaid ülekaalukatel avaliku huviga seotud põhjustel. Ülekaalukas avalik huvi Rail Baltica valmimiseks on kahtlemata olemas – tegemist on siinse regiooni ühe mastaapsema ja olulisema taristuprojektiga.

Hüvitada tuleb seejuures ka projektiga kaasnev kahju loodusele ja vastu võtta hüvitusmeetmed. Selleks on koostatud hüvitusmeetmete kava, millega luuakse metsistele uusi püsielupaiku ja taastatakse sobilikke elupaiku. Seda tehakse enne raudtee ehitamisega alustamist.

Häädemeeste ja Saarde valda moodustatakse 11 uut metsise püsielupaika kogupindalaga üle 4000 ha. Uute metsise püsielupaikade loomine kestab hinnanguliselt 1–3 aastat.

Hüvitusmeetmete tõhusust tuleb hakata ka kontrollima. Selleks tehakse hüvitusaladel iga-aastaselt metsise seiret.

Hüvitusmeetmete kava koos planeeringulahendusega avalikustatakse ametlikult eeldatavalt tänavu teises kvartalis. Planeeringu kehtestamiseni jõutakse eeldatavasti 2024. aasta lõpus.

Jaga
Kommentaarid