AS Pere teatas kohtule, et "nõue on ebaselge" ja "tegemist on anonüümse garantiiga, sest garantii allkirjastanud isik ei ole tuvastatav."
Selline jutt tekitas reaalse ohu, et Uncrediti pank peaks oma rahast suu puhtaks pühkima. Unicredit on niikuinii Eestis asju kokku pakkimas, ning nüüd veel niisugune pauk - Kilgi rapsitehasesse laenatud 7 miljonit eurot on läinud ning garantiid samuti ei õnnestu sisse nõuda, kuna Kilgi teine firma väidab, et garantii on "anonüümne". Unicredit palus Tartu Ringkonnakohtul vaadata, kas hiigelsuur Euroopa pank on tõesti anonüümse garantiikirja vastu laenu andnud. Pank selgitas kohtule: "On absurdne väide, et tegemist on anonüümse garantiiga. Garaniikirja päisest on näha, et selle on väljastanud võlgnik AS Pere. Garantiikirjas seisab, et meie, AS Pere, Ringtee 2 Tartu, loobudes kõigist vastuväidete õigustest, mis tulenevad Ostja (Werol) võlast, kohustume käesolevaga tagasivõtmatult maksma Müüjale summa kuni 7 534 931 eurot. Alla kirjutanud võlgniku tolleaegne juhatuse liige Neeme Raig."

Neeme Raigi, Rein Kilgi äiapapa nimi seisis ka teisel sama tehinguga seotud lepingul, nentis pank. Kuidas siis sai garantii olla "anonüümne"? Tegelikult Neeme Raig, Kilgi kena elukaaslase Kaie Raigi isa, Pere Leiva asutaski ning peab nüüd eemalt vaatama, kuidas väimees tõrjub panga meeletult suurt garantiinõuet. Ent ise Tartu vanahärra ju väimehele garantiikirja allkirjastas!

11. märtsil otsustaski Tartu Ringkonnakohus: Kilgi ja tema äia pankrotistunud AS Pere "väide garantiile allakirjutanud isiku anonüümsuse kohta on alusetu, sest võlgniku seaduslik esindaja on 16.10.2012 kohtuistungil kinnitanud garantiilepingu kehtivust." Veel soovis pankrotti kuulutatud ja Lõuna Toiduainetööstuse nime all esinenud Kilkide toiduainefirma, et kohtut peetaks Saksa Liitvabariigi seaduste kohaselt, kohut peetaks Magdeburgi linnas ning kaasataks Saksa riik.
Tartu maakohus kehitas õlgu ning kinnitas veelkord otsusega, et AS Perele kuulutati Eesti seaduste alusel välja pankrot.Väljavõtted kohtumäärusest:

4. Lõuna Toiduainetetööstuse AS esitas Tartu Maakohtu 30. oktoobri 2012 määruse peale määruskaebuse, milles taotleb maakohtu määruse tühistamist ning Lõuna Toiduainetetööstuse AS pankrotimenetluse lõpetamist.
Määruskaebuses esitatud põhjenduste kohaselt:
4) on tegemist anonüümse garantiiga, sest garantii allkirjastanud isik ei ole tuvastatav. Garantiikirjast nähtub üheselt, et see allub Saksamaa Liitvabariigi õigusele ja et võimalikud vaidlused lahendatakse Saksamaal Magdeburgi kohtus. Seega pidanuks kohus rahvusvahelise eraõiguse seaduse § 2 lg 1 järgi kohaldama Saksa õigust sõltumata sellest, kas pooled on seda taotlenud. Samal põhjusel on võlausaldaja viited võlaõigusseaduse garantii regulatsioonile sisutud. Lõpliku hinnangu garantii sissenõutavusele saab anda vaid Saksa Liitvabariigi õigusest lähtuvalt. Garantiid puudutav õigusvaidlus oleks tulnud lahendada väljaspool pankrotimenetlust tsiviilkohtupidamise korras, vaidluse poolteks oleksid Unicredit Bank AG hagejana, CPM SKET Gmbh hageja esindajana, Lõuna Toiduainetetööstuse AS kostjana, AS Werol Tehased kolmanda isikuna, OÜ Transcom Grupp kolmanda isikuna, Euler-Hermes kindlustus kolmanda isikuna ja
Saksa riik kolmanda isikuna. Seejuures ei ole selge isegi see, kummal poolel kolmandad isikud kaasata tuleks, kuna nt algne võlausaldaja, CPM SKET Gmbh, vastutab nõude loovutamise lepingust tulenevalt garantii tühisuse kehtetuse korral ise Unicredit Bank AG ees. Veelgi selgusetum on küsimus, millises kohtus see vaidlus lahendada tuleks. Tarnelepingu kohaselt kuulub kohaldamisele Saksa õigus ja vaidlused lahendatakse arbitraaži korras, garantiis on samuti kokku lepitud Saksa õiguse kohaldamises, kuid vaidlused lahendatakse üldise kohtualluvuse korras Madgeburgis. Isegi kui vaidlus toimuks Eestis, mida kaebaja välistab, tuleks igal juhul kohaldada Saksa õigust.
...
5. Unicredit Bank AG vaidleb määruskaebusele vastu ning taotleb selle rahuldamata ja Tartu Maakohtu 30. oktoobri 2012 määruse muutmata jätmist.
Vastuväidete kohaselt:
4) on absurdne väide, et tegemist on anonüümse garantiiga. Tarnelepingu punkt 3.4. näeb ette võlgniku kohustuse väljastada CPM SKET GmbH-le garantii esimesel nõudmisel summas 6 545 000 eurot, millele lisanduvad intressid 5,5% aastas viieaastaseks perioodiks. Garantiikirja päisest on näha, et selle on väljastanud võlgnik (endise ärinimega AS Pere), Ringtee 2, 51013 Tartu, Eesti. Garantiikirja tekstis on kirjas, et ,,meie, AS Pere, Ringtee 2, 51013, Tartu, Eesti, loobudes kõikidest vastuväidete õigustest, mis tulenevad Ostja (Werol) võlast, kohustume käesolevaga tagasivõtmatult maksma Müüjale (CPM) summa kuni 7 534 931,30 eurot". Garantiikirja viimasel lehel on näha, et see on väljastatud Tallinnas 23. veebruaril 2010 ja sellele on alla kirjutanud võlgniku tolleaegne juhatuse liige Neeme Raig. Samamoodi on võlgniku tolleaegne juhatuse liige Neeme Raig allkirjastanud võlgniku seadusliku esindajana 13. septembril 2010 CPM SKET GmbH-i poolt saadetud loovutamisteate ja -kinnituse, millega CPM SKET GmbH on teavitanud võlgnikku, et on garantiikirjast tuleneva nõude loovutanud võlausaldajale ja võlgniku seaduslik esindaja on oma allkirjaga kinnitanud, et ta tunnustab võlausaldajat kui garantiikirjast tulenevate õiguste ja nõuete heauskset omanikku;