Vahetult enne majanduskriisi ja suhtelise rahvusvahelise stabiilsuse tingimustes kerkis esile mõte koondada ministeeriume ühte nüüdisaegsesse hoonesse. See hoiaks kokku ülalpidamiskulusid, võimaldaks parkimise paremini lahendada ja katta osa ehituskulusid seniste hoonete müügist.

Pilk jäi peale 2000-ndate alguses renoveeritud (uus fassaadikate, osalt seest uuendatud) rahandusministeeriumi hoonele ja sellega külgnevale riigimaale. Linnalt taotleti detailplaneeringu algatamist. Detailplaneeringuga nähti ette säilitada senise hoone torniosa ning ehitada sellega ühendatud uus torn ja maa-alune parklakorrus. Detailplaneeringust ja võistluse tulemusest lähtudes tegeldi edasi eskiisiga.

Nii linnale kui ka arhitektide liidule ootamatult nähti ühtäkki ette lammutada senine torn täielikult ja taastada hiljem esialgse väliskujundusega. Põhjenduseks toodi, et muidu ei ole võimalik tornide korruste kõrgust ja põrandatasandeid ühtlustada, et senise torni plaanilahendus ei vasta nõuetele, et kõik tehnosüsteemid vajavad väljavahetamist ja ka soojapidavuse näitajad ei ole tänapäevased.

Märgime siiski, et hoone klaasfassaadi uuendati kümmekond aastat tagasi n-ö euronorme arvestades, kiviosadele on võimalik soojustust lisada, tehnosüsteemide vahetamine ei nõua ometi hoone lammutamist ja kuna tegemist on karkasshoonega, siis saab sisemist plaanijaotust kergvaheseintega vastavalt vajadusele hõlpsasti muuta. Põhiprobleem on ilmselt selles, et senise torni alla ei saa rajada parklat, uusi parklakorruseid on ebamugav läbi senise keldri välisparkla alla rajatavate parklakorrustega ühendada ja parklakohti saaks kavandada tornialuse osa võrra vähem kui hoone lammutamise korral.

Ei saa jätta märkimata, et nelja ministeeriumi ühte hoonesse koondamine võib tähendada julgeolekuriski, sest riigi funktsioneerimise häirimiseks piisaks ühest sabotaažiaktist. Vastuväidetest hoolimata alustati sel kuul lammutustöid.

Els Himma poplaul "Veerev päev", filmitud Rahandusministeeriumi ees.