„Näiteks käsitleb vastutustundlik ettevõte oma töötajate heaolu ja ettevõtte ühiskondlikku mõju kui ühtset tervikut ning mõistab, et need aspektid mõjutavad ettevõtte kasumlikkust ja atraktiivsust ka aktsionäride seisukohalt,“ selgitab Mandatum Life’i allokatsioonijuht Carolus Reincke.

“Investeerimisobjektide kõikehõlmav hindamine vastutustundlikkuse seisukohalt nõuab kõigi kolme ESG komponendi põhjalikku analüüsi.”
Viimasel ajal räägitakse palju inimtegevuse kliimamõjudest, kuid Reincke arvates rõhutatakse keskkonnaküsimusi teistest vastutuse aspektidest rohkem tõenäoliselt ka seetõttu, et neist on lihtsam rääkida.

„Kui avalikus arutelus tuleb juttu ettevõtete juhtimisest või näiteks isikuvastutusest, on kõne all eelkõige konkreetsed ettevõtted. Seevastu keskkonnateemad kõnetavad meid kõiki ja kliimamuutuste vastu võitlemisest saab rääkida ka üldisemal tasandil,” tõdeb Reincke.
Hea juhtimine on vastutustundliku ettevõtluse alus
Ettevõtte juhtimine kätkeb endas reegleid, tavasid ja üldist kultuuri, mille najal ettevõte tegutseb. Hästi juhitud ettevõtteid peetakse sageli keskmisest stabiilsemateks investeerimisobjektideks just parema prognoositavuse tõttu.

Praktikas vaadeldakse ettevõtte juhtimist hinnates eelkõige äritegevuse kvaliteeti teiste sarnaste ettevõtetega võrreldes, näiteks seda, kas ettevõtte aruandlus on läbipaistev, kas äritegevuses täidetakse kõiki seadusi ja norme ning kuidas premeeritakse juhtkonda ja töötajaid.

Mandatum Life’i portfellihalduri Samuli Outineni sõnul on ettevõtte juhtimiskvaliteet oluline ka tootluspotentsiaali hindamisel.
„Edulugude aluseks on väljakujunenud protsessid, millest aeg-ajalt kasvab välja teatud uuendusi. See ei õnnestu ebastabiilses keskkonnas, kus näiteks juhtimismeetodid, mõõtmine, aruandlus või muud protsessid on ebaefektiivsed. On täheldatud, et kvaliteetsel juhtimisel on otsene seos parema tootlusega.”

Edukas kasv eeldab, et ettevõte on pidevalt võimeline olemasolevale edule tuginedes uut edu saavutama. See tähendab süstemaatilist järelevalvet ja hindamist, mõistmaks, mis on edukuse võti ja kuidas tehtud vigu tulevikus vältida.

“Ettevõtte vastutustundliku äritegevuse analüüs annab võimaluse vaadata numbritest ja kasuminäitajatest kaugemale ehk näha, kuidas need on saavutatud.”

Ilma häid juhtimistavasid järgimata on pea võimatu olla tõeliselt vastutustundlik ka keskkonnaküsimustes või oma töötajate ja ümbritseva ühiskonna suhtes.
“Varem arvati, et finantsnäitajad annavad meile objektiivse ülevaate ettevõtte tegevusest. See pole siiski tõsi. Finantsnäitajate jälgimine on tagasivaade juba toimunule, kuid tuleviku võimalusi ja riske hinnates tuleb arvestada muudki peale kasumiaruande ja bilansi. Vastutustundlikkuse hindamine erinevatest vaatenurkadest just seda tähendabki,” sõnab Outinen.

Seega annab äritegevuse vastutustundlikkuse analüüs võimaluse vaadata kaugemale ainult arvudest ja kasuminäitajatest, pöörates tähelepanu ka sellele, kuidas need on saavutatud.

Inimeste poole pööratud pilk on tulevikku suunatud pilk
Ettevõtte sotsiaalne vastutus hõlmab suhteid oma töötajate ja kogukonnaga, näiteks personalipoliitika, sotsiaalne mitmekesisus, juhtimine, inimõiguste järgimine ning äritegevuse mõju klientidele ja kogukonnale. Näiteks võivad tööjõuprobleemid ja personalipoliitika probleemid põhjustada ettevõtte kui investeerimisobjekti väärtuse langust. Ettevõtte tootluspotentsiaali hindamisel tasub seega silmas pidada ka personaliga seotud aspekte.

Näiteks analüüsides ajakirja Fortune tööandjate TOP 100 edetabelis toodud börsiettevõtete majanduslikku arengut aastatel 1984–2011, leiti, et oma töötajate eest paremini hoolitsevad ettevõtted teenisid sel perioodil oma konkurentidest ka 2,3–3,8% kõrgemat aastatulu. Töötajate motivatsioon ja pühendumus ning ettevõtte maine tööandjana on ettevõtte tuleviku seisukohalt väga olulised.

Kokkuvõttes annab ettevõtte vastutustundlikkuse mitmekülgne hindamine investoritele võimaluse saada investeerimisobjektist terviklikuma ja täpsema ülevaate.