Kultuuriministri kehtetu allkiri

Veale tähelepanu juhtinud MTÜ Piraadipartei juhatuse liikme Märt Põderi sõnul oli põhimõtteline probleem ennegi teada, kuid praktikas levis see ikkagi lausa ministri allkirjadeni.

“Tundub, et meie paljukiidetud e-valitsus on liiga kergesti kõigutatav. Digiallkiri on ju selle üks nurgakive,” ütles Põder. “Mis saaks, kui mõni tõeliselt oluline leping oleks kehtetu allkirjaga?”

ID-kaardi tarkvara värskeima versiooniga kontrollimisel ilmnes, et minister Langi poolt 24. aprillist kuni 2. juulini antud digiallkirjad on kehtetud. See puudutab vähemalt kümmet dokumenti, sealhulgas “Karistusseadustiku muutmise seaduse” eelnõu (30. juuni) ja kultuuriministeeriumi kantsleri ametissenimetamist (2. juuli). Teiste ministrite samal ajal antud digiallkirjade pisteline kontroll näitas, et need kehtivad.

Kultuuriministeerium selgitas, et DigiDoc-tarkvara eelmised versioonid sisaldasid viga, mis sel kevadel väljalastud versioonis 3.6 parandati. Nimelt puudus kontroll, millise sertifikaadiga dokumente allkirjastati.

AS Sertifitseerimiskeskuse lisateenuste ärijuhi Liisa Lukini sõnul pole aga võimalik lõppkasutaja ID-kaardi tarkvaraga dokumente vigaselt allkirjastada.

Seega on asi kultuuriministeeriumis. Viga avaldus kultuuriministeeriumis selle tõttu, et seal kasutatakse Leedu päritolu dokumendihalduse tarkvara DocLogix, mis ei ühildunud piisavalt hästi ID-kaardi tarkvaraga.

Vandeadvokaat Jaanus Tehver ütleb, et allkirja kehtetusel pole eelnõudokumentide puhul sisulist tähendust, kuid näiteks käskkirja või otsuse puhul oleks haldusmenetluse seaduse §63 ja Riigikohtu praktika kohaselt tegemist tühise haldusaktiga, mis ei too kaasa õiguslikke tagajärgi.

Seega tundub, et ministril on vaja paljud dokumendid uuesti allkirjastada, et kas või ministeeriumi kantsleri ametissenimetamise määrus poleks õigustühine. Kultuuriministeeriumi kinnitusel selgitatakse vigased dokumendid välja; tarkvaraprobleemid on juba lahendatud.Dokumendid, kus ministri allkiri on kehtetu2. juuli “Advokatuuriseaduse” ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

2. juuli “Kultuuriministeeriumi kantsleri ametisse nimetamine uueks tähtajaks” ja “Kultuuriministeeriumi kantsleri ametisse nimetamine”

30. juuni “Karistusseadustiku muutmise seaduse” eelnõu

21. juuni Vabariigi Valitsuse korralduse “Volituse andmine Muuseumiehituse Sihtasutuse lõpetamise otsustamiseks” eelnõu

15. juuni “Muuseumiseaduse” eelnõu väljatöötamise kavatsus

14. mai Vabariigi Valitsuse korralduse “Rahvuskaaslaste programmi nõukogu moodustamine valitsuskomisjoni ülesannetes” muutmise eelnõu

11. mai istungil Kultuuriministeeriumi pädevusse kuuluvates päevakorrapunktides

30. aprill Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 “Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

30. aprill Eesti seisukohad Euroopa Liidu haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu 10.– 11. mai istungil Kultuuriministeeriumi pädevusse kuuluvates päevakorrapunktides

18. aprill Riigivara valitsemise üleandmine ja riigivara üleandmine mitterahalise sissemaksena

24. aprill “Meediateenuste seaduse muutmise seaduse” eelnõu väljatöötamise kavatsus