1. Professionaalsus suhtlemisel (sise)kliendiga

1.1 Konfliktne, ülbe kodanik.

Probleemi selgitamine, rahulik käitumine, provokatsioonidele mitteallumine. Vajadusel kutsun kolleegi appi.

1.2 Kodanik/kolleeg pöördub minu poole probleemiga, mis ei kuulu minu/politsei pädevusse.

Kuulan probleemi ära ja suunan asjaomase kolleegi/ametkonna juurde. Ei jooksuta inimest.

1.3 Asotsiaaliga käitumine.

Inimlik.

---

1.6 Aktiivsete haigete-kaebajatega käitumine.

Jään rahulikuks, kontrollin kaebust, lahenduse leidmiseks teen koostööd arstide ja sotsiaaltöötajatega.

---

1.8 Liikluseeskirja rikkumine ekstreemses olukorras (sünnitaja tagaistmel, lapse jõulupidu).

Panen ennast rikkuja olukorda, hindan rikkumise ohtlikkust, võimaluse korral olen hooliv ja paindlik.

1.9 Inimlik olemine tähendab seaduserikkumist (lisaaeg rahatrahvi tasumiseks, juhiloa pikendamine elukohas).

Kõige tähtsam on inimelu. Politseinik käitub inimesekeskselt ehk lähtuvalt sellest, kuidas on kodanikul lihtsam seadust täita.

2. Professionaalsus olukorras kus üheks osaliseks on politseinik, tuttav, VIP või avalikkuse suur tähelepanu

2.1 Kolleeg eksib hooletusest/teadmatusest, rikub seadust (nt arvestab rohkem palka, unustab erivahendi fikseerimata).

Juhin kolleegi tähelepanu kolleegi valele käitumisele. Kui olen rikkuja rollis, teen kõik endast oleneva olukorra lahendamiseks.

2.2 Avalikku tähelepanu pälvinud õigusrikkumise menetlemine.

Väldin avalikkuse mõju uurimisele, pööran suuremat tähelepanu ka pisiasjadele.

3. Professionaalsus emotsionaalselt raskes või ohtlikus tööolukorras

---

3.2 Relvastatud isiku korteris kinnipidamine.

Kogun võimalikult palju täiendavat infot, sõltuvalt olukorrast kaasan abijõude.

3.3 Peretüli, kus on karta enesetappu.

Rahustan agressiivset kodanikku; lapse olemasolul pööran talle erilist tähelepanu; vajadusel kutsun abi.

3.4 Naispolitseinik keeldub osalemast sündmuskohal, väites, et olukord on liialt ohtlik.

Kohale tuleb igal juhul minna. Hindan olukorda; vajadusel kutsun abi; hiljem analüüsin olukorda ja arendan oma nõrku külgi.

3.5 Politseiniku käitumine suure ohuga sündmusel (naine avab gaasikraanid, teostades enesetappu).

Reageerin kiiresti; hindan riske ja käitun sellest lähtuvalt, teavitan elanikke ohust, teen koostööd teiste asutustega.

4. Koostöö meeskonnas

---

4.2 Ma ei julge öelda juhile, et tema poolt antud ülesanne on vale, arusaamatu või ebarealistliku tähtajaga.

Kutsun appi kolleegi, kes aitab mind vahetu juhiga suhtlemisel.

4.3 Käitumine ebamäärases olukorras - nt mulle täitmiseks antud korraldus või otsus on ebaselge või vastuoluline.

Täpsustan ülesannet niikaua, kui sellest aru saan. Juht peab asja selgi tama niikaua, kui see on täitjale selge.

4.4 Töömahtu suurendatakse, aga ressurssi ei ole.

Jagan oma tööd prioriteetsuse järgi. Teavitan sellest vahetut juhti.

4.5 Mul on vaja keskenduda, kuid minu tööruumis on palju inimesi ja lärmi.

Vahetu juht leiab mulle vaikse ruumi. Võin minna koju tööd tegema, kui saan selleks loa vahetult juhilt.

4.6 Kolleeg on teinud oma tööd lohakalt.

Annan kollegile sellest tagasisidet ja näitan tehtud vigu.

4.7 Kurb sündmus kolleegi perekonnas.

Avaldan kolleegile kaastunnet, pakun oma abi, arvestan tema emotsionaalse seisundit tööülesannete jagamisel.

4.8 Initsiatiivi või algatusvõime puudumine.

Inisiatiivikas käitumine on hea käitumine. Julgustan kolleegi.

4.9 Oma ala hea spetsialistist kolleeg on tujukas, ütleb alati välja oma arvamuse tihti teisi solvates.

Räägin kolleegiga ja selgitan talle tema käitumise mõju; kui ta aru ei saa, väldin temaga suhtlemist ja teavitan sellest vahetut juhti.

4.10 Naiskolleeg kannab tööl seksuaalsust rõhutavaid riideid.

Räägin kolleegiga ja selgitan talle tema käitumise mõju; palun vahetut juhti olukord lahendada.

4.11 Juht ei tunnusta meeskonda, on distantseerunud. Tööisu on kadunud.

Selgitan sellist juhi käitumist, nt arenguvestlusel; kasutan kolleegi või personalitöötaja abi.

4.12 Juhi ja alluva arusaamine meeskonnatööst on erinev.

Täpsustan meeskonnatöö põhimõtteid ja eesmärki; kasutan kolleegi või personalitöötaja abi; küsin ühiskoolitust.

4.13 Koolitus toimub vabal päeval.

Osalen; kui ei saa osaleda, teavitada personalitöötajat ja vahetut juhti õigeaegselt.